GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u7f8a-01 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+7F8A「羊」偏化変形部品) (@6)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u7f8a) (u7f8a-01)
(u7f8a-01-var-001)
(u7f8a-01-var-002)
(u7f8a-02)
(u7f8a-03) (=u2eb7) (=u2634c-03)
(u7f8a-03-var-001)
(u7f8a-03-var-002)
(u7f8a-03-var-003) (=c8-737a)
(u7f8a-03-var-004)
(u7f8a-03-var-005)
(u7f8a-05)
(u7f8a-05-var-001)
(u7f8a-05-var-002)
(u7f8a-05-var-003)
(u7f8a-09)
(u7f8a-11)
(u7f8a-15)
(u7f8a-g)
(u7f8a-g01)
(u7f8a-j) (=dkw-28425) (=u7f8a) (=jmj-020590) (=zihai-128401) (=u7f8a-ue0101) (=u7f8a-k) (=u2f7a) (=koseki-317500) (=juki-7f8a) (=hkcs_u7f8a) (=gt-36600) (=aj1-03901)
(u7f8a-t) (=u7f8a-h) (=c1-4850)
(u7f8a-t01)
(u7f8a-t02)
(u7f8a-t03)
(u7f8a-var-001)
(u7f8a-var-002)
(u7f8a-var-003)
(aj1-14078) (=u7f8a-ue0100) (=zihai-128402) (=u2634c-var-001)
(cdp-8ccc-03)
(cdp-8ccc-03-var-001)
(u2eb6) (=c8-7379)
(u2eb6-var-001) (=cdp-8ccc)
(u2eb6-var-002)
(u2eb6-var-006) (=cdp-8970)
(u2eb6-var-007)
(u2ff0-u7f8a-u7f8a)
(u2ff0-u7f8a-u7f8a-var-001)
(u2ff0-u7f8a-u7f8a-var-002)
(u2ff0-u7f8a-u82bb)
(u2ff1-u2634c-u516b)
(u2ff1-u2e8d-u2ffb-u9fb5-u4e40)
(u2ff1-u2ff0-u5165-u4eba-u5e72)
(u2ff1-u4491-u592b)
(u2ff1-u4491-u592b-var-001)
(u2ff1-u4491-u592b-var-002)
(u2ff1-u4491-u592b-var-003)
(u2ff1-u4491-u592b-var-004) (=u2ff8-u7f8a-u4e40) (=u2ff8-u2eb6-u4e40)
(u2ff1-u4491-u8002) (=u2eb6-var-004)
(u2ff1-u4ece-u30001) (=twedu-a03215-004)
(u2ff1-u4ece-u5e72)
(u2ff1-u5de5-u4e3f)
(u2ff1-u8279-u2ffb-u4e05-u4e8c) (=u2ff1-u8279-u2ffb-u4e09-u4e28)
(u2ffb-u2123c-u4e3f)
(u2ffb-u2634c-u4e3f) (=u2eb6-var-003)
(u2ffb-u2634c-u4e3f-var-001) (=u2eb6-var-005)
(u2ffb-u2eb6-u4e40)
(u2ffb-u2eb6-u4e40-var-001)
(zihai-021410)
(ebag_s123-001)
(ebag_s123-002)
(ebag_s123-003)
(hkcs_m7f8a)
(hkcs_m7f8a-p01-s00)
(hkcs_m7f8a-p02-s00)
(hkcs_m7f8a-p02-s01)
(hkcs_m7f8a-p02-s02)
(hkcs_m7f8a-p03-s00)
(hkcs_m7f8a-p03-s01)
(hkcs_m7f8a-p03-s10)
(hkcs_m7f8a-p05-s00)
(hkcs_m7f8a-p14-s00)
(hkcs_m7f8a-p16-s00)
(hkcs_u7f8a-02)
异体字: (u2eb6)
[部首(非漢字)]
(u2f7a)
[康煕部首(非漢字)]
(u8289)
[異體字(民國教育部)]
(u8289) (=u8289-ue0101) (=u8289-ue0100) (=koseki-342260) (=juki-8289) (=cbeta-00023) (=aj1-19731)
(u8289-07-var-001)
(u8289-07-var-002)
(u8289-g)
(u8289-j)
(u8289-k)
(u8289-t) (=twedu-a02927-002-1) (=twedu-a03215-006) (=twedu-a03217-010-1) (=twedu-c11389)
(u8289-var-001)
(koseki-342430) (=dkw-30668) (=u8289-ue0102)
(hkcs_m8289)
(hkcs_u8289)
𢆉 (u22189)
[異體字(民國教育部)]
(u22189-01)
(u22189-06) (=u22189-07)
(u22189-06-var-001)
(u22189-06-var-002)
(u22189-09)
(u22189-09-var-001)
(u22189-14)
(u22189-g) (=zihai-021405)
(u22189-jv) (=u22189) (=dkw-09166) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-017) (=u22189-t) (=u22189-i) (=twedu-c03219) (=twedu-a03215-007) (=rui6-e00e) (=koseki-103680) (=cdp-8b75)
(u22189-var-001) (=u5c70-itaiji-001)
(u22189-var-002) (=u5c70-itaiji-002)
(u22189-var-003)
(u22189-var-004)
(u2ff1-u516b-u5e72)
(u2ff1-u516b-u5e72-var-001) (=u22189-07-var-001)
(u2ff1-u516b-u5e72-var-002)
(u2ff1-u516b-u5e72-var-003)
(fitzgerald_jur364)
(hkcs_m22189)
𦍋 (u2634b)
[ユーザー]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2634b-03)
(u2634b-g) (=koseki-317510) (=dkw-28426)
(u2634b-jv) (=u2634b)
(u2634b-t) (=u2634b-us) (=twedu-a03217-003) (=twedu-a03215-003) (=twedu-a03215-001)
(u2634b-var-001)
(u2ff1-u535d-u5e72) (=cbeta-06151) (=u2634b-itaiji-001) (=zihai-021410)
(u2ff1-u535d-u5e72-var-001)
(u2ff1-u535d-u5e72-var-002)
(u2ff1-u535d-u5e72-var-003)
(u2ff1-u8279-u5e72)
𦍌 (u2634c)
[偏旁]
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
[疑難字考釋與研究]
[関連字(その他)]
(u2634c-01)
(u2634c-03)
(u2634c-g03)
(u2634c-j) (=dkw-28427) (=u2634c) (=twedu-a03215-002) (=toki-01073350) (=juki-ab58) (=u2634c-ue0100) (=aj1-20311)
(u2634c-var-001)
(cdp-8b4e)
𨋽 (u282fd)
[漢語俗字叢考]
(u282fd-jv) (=u282fd) (=dkw-38319) (=koseki-433500)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部