GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u8005 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+8005「者」) (@10)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u8005) (u8005-01)
(u8005-02)
(u8005-02-var-001)
(u8005-02-var-002)
(u8005-03)
(u8005-04)
(u8005-04-var-001)
(u8005-14)
(u8005-g)
(u8005-g08)
(u8005-itaiji-002)
(u8005-itaiji-003)
(u8005-itaiji-004)
(u8005-j) (=u8005) (=ufab2) (=u8005-ufe01) (=u8005-ue0102) (=u8005-ue0100) (=u8005-t) (=sawd-06555) (=koseki-322240) (=juki-8005) (=jmj-020756) (=dkw-28852) (=aj1-02304) (=fzyouhei_u8005)
(u8005-t02)
(u8005-ue0104) (=toki-01074120)
(u8005-var-001) (=unstable-bsh-f3b8)
(dkw-28853)
(ha-ty-00100)
(u1b0a5) (=jmj-090170)
(u1b0a6) (=koseki-900820) (=jmj-090171) (=juki-ac5d) (=tron-09-837e)
(u2ff0-u4e37-ufa5b)
(u2ff1-u20089-u2ff8-u20087-u65e5)
(u2ff8-cdp-8972-u65e5)
(u2ff8-u2ff1-u571f-u4e3f-u65e5) (=u8005-itaiji-001)
(u2ff8-u2ff1-u571f-u4e3f-u65e5-var-001)
(ufa5b) (=ufa5b-j) (=u8005-ufe02) (=u8005-ufe00) (=u8005-ue0103) (=u8005-ue0101) (=u8005-k) (=u2f97a) (=koseki-322260) (=juki-fa5c) (=jmj-030290) (=aj1-13349)
(ufa5b-01)
(ufa5b-02)
(ufa5b-04)
(ufa5b-04-var-001)
(ufa5b-07)
(ufa5b-14)
(hkcs_m8005)
(hkcs_m8005-p01-s00)
(hkcs_m8005-p01-s01)
(hkcs_m8005-p02-s00)
(hkcs_m8005-p14-s00)
(hkcs_u8005)
(hkcs_u8005-p01-s00)
(ichitenfont_u8005)
(ichitenfont_u8005-0)
(ichitenfont_u8005-2)
(ichitenfont_u8005-3)
(kamiyo_chars-u8005-itaiji-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-017-010)
(n-gtwinppx_u8005)
(n-gtwinppx_u8005-2)
异体字: (ufa5b)
[UCS互換]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
(ufab2)
[UCS互換]
者 (u2f97a)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部