GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u81ea (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+81EA「自」) (@13)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u81ea) (u81ea-01)
(u81ea-01-var-001) (=u81ea-g01)
(u81ea-02) (=hkcs_u81ea-02)
(u81ea-02-var-001)
(u81ea-03)
(u81ea-03-var-002)
(u81ea-07)
(u81ea-g) (=u81ea-t) (=u81ea-h)
(u81ea-g03) (=u81ea-03-var-001)
(u81ea-j) (=hdic_hkrm-01084721) (=hdic_hkrm-04050441) (=tudien-57404) (=tudien-54909) (=hdic_hkrm-01040331) (=hdic-tanki01_hkrm-01040331) (=u81ea-ue0100) (=u81ea-k) (=u81ea) (=u2f83) (=toikawa_hkrm-02078840) (=qin-ff055) (=linchuyi_hkrm-03038712) (=linchuyi_hkrm-02138432) (=linchuyi_hkrm-01084721) (=koseki-335850) (=juki-81ea) (=jmj-021296) (=hdic_hkrm-03038712) (=geog-qin-2055) (=aj1-02263)
(u81ea-t03)
(u81ea-v)
(u81ea-var-001)
(ak1-09083)
(dkw-30095)
(u2ff1-u4e3f-u4e14)
(u2ff1-u4e3f-u56d9)
(u2ff1-u5927-u65e5) (=unstable-bsh-e3d2) (=g-dm00326) (=irg2021-00950) (=extd-01817) (=ka-kc00814) (=g-cyy00483)
(u2ff1-ufe45-u76ee)
(u3242) (=c8-7736) (=aj1-08145)
(zihai-001304)
(zihai-013234)
(hkcs_m81ea)
(hkcs_m81ea-p01-s00)
(hkcs_m81ea-p02-s00)
(hkcs_m81ea-p03-s00)
(hkcs_m81ea-p03-s01)
(hkcs_u81ea)
(rc4_test206)
(simch-kx_t100007) (=simch-kx_t153002)
(sz_s-u81ea)
(toikawa_hkrm-02079142)
(toikawa_hkrm-02079143)
(toikawa_hkrm-02079240)
(toikawa_hkrm-02079310)
(toikawa_hkrm-02079330)
(toikawa_hkrm-02079340)
(toikawa_hkrm-02079431)
(toikawa_hkrm-02079432)
异体字: (u2f83)
[康煕部首(非漢字)]
(u3242)
[カッコ付き]
(u4ac1)
[入管正字]
[疑難字考釋與研究]
(u4ac1) (=hdic_hkrm-03029420) (=koseki-492120) (=jmj-005545)
(u4ac1-t)
(dkw-43445)
(u2ff0-u81ea-u9875) (=zihai-126640)
(hkcs_m4ac1)
(simch-kx_t140303)
(u767d)
[その他]
(u767d-01) (=hkcs_u767d-01)
(u767d-01-var-001)
(u767d-01-var-002)
(u767d-03)
(u767d-03-var-001)
(u767d-03-var-002)
(u767d-03-var-003)
(u767d-04)
(u767d-07)
(u767d-07-var-002)
(u767d-07-var-003)
(u767d-g) (=u767d-h) (=u767d-t)
(u767d-g01)
(u767d-j) (=hdic_hkrm-09098512) (=hdic_hkrm-09130333) (=hdic_hkrm-09124541) (=hdic_hkrm-09136721) (=hdic_hkrm-10001541) (=hdic_hkrm-10024811) (=hdic_hkrm-10056521) (=hdic_hkrm-04052212) (=sskj1990ii_u18bd5) (=hdic_hkrm-09005231) (=hdic-tanki06_hkrm-08112511) (=hdic-tanki05_hkrm-07128521) (=hdic-tanki04_hkrm-07066121) (=hdic-tanki05_hkrm-07123711) (=hdic_hkrm-02106741) (=hdic-tanki02_hkrm-04027341) (=hdic-tanki03_hkrm-06109811) (=hdic-tanki01_hkrm-02106741) (=hdic_hkrm-01001621) (=hdic-tanki03_hkrm-06037311) (=hdic_hkrm-09016241) (=hdic_hkrm-09015531) (=kaido_hkrm-09130333) (=zhangxinfang_hkrm-06013411) (=kaido_hkrm-09124541) (=toikawa_hkrm-02103611) (=toikawa_hkrm-02103541) (=toikawa_hkrm-02103510) (=lanseki_hkrm-10024811) (=sarashina_hkrm-10001541) (=inaz_hkrm-08042311) (=inaz_hkrm-08039311) (=ligang_hkrm-08114511) (=ligang_hkrm-08113741) (=inaz_hkrm-08033511) (=otakusei_hkrm-05095811) (=toikawa_hkrm-02064131) (=dsknmt_hkrm-03079141) (=sawd-00647) (=hdic_hkrm-03082431) (=otakusei_hkrm-03082431) (=aj1-03368) (=koseki-253990) (=u2f69) (=hdic_hkrm-06048331) (=hdic_hkrm-06037311) (=hdic_hkrm-04027341) (=hdic-tanki04_hkrm-07066611) (=hdic-tanki07_hkrm-09005231) (=hdic-tanki03_hkrm-06048331) (=u767d-k) (=u767d-ue0100) (=juki-767d) (=u767d-ue0101) (=jmj-017983) (=fzyouhei_u767d) (=hkcs_u767d) (=u767d)
(u767d-ue0102) (=toki-01061210)
(u767d-v) (=hdic_hkrm-08003432) (=hdic_hkrm-08003231) (=hdic_hkrm-08002321) (=dsknmt_hkrm-08003432) (=dsknmt_hkrm-08003231) (=dsknmt_hkrm-08002321)
(u767d-var-001)
(u767d-var-002)
(u767d-var-003) (=hdic_hkrm-07030621) (=hdic_hkrm-07001542) (=hdic-tanki04_hkrm-07030621) (=u767d-07-var-001) (=dkw-22678)
(u18bd5)
(u1f006) (=u1f0e0)
(u2ff1-u4e28-u20007)
(u2ff1-u5c71-u2ff0-u5c71-u7a12)
(dsknmt_hkrm-08021221)
(dsknmt_hkrm-08022121)
(dsknmt_hkrm-08025831)
(hdic-tanki04_hkrm-07001542)
(hdic-tanki04_hkrm-07037721)
(hdic-tanki08_hkrm-09098512)
(hdic-tanki08_hkrm-09136721)
(hdic-tanki08_hkrm-10056521)
(hdic_hkrm-08021221)
(hdic_hkrm-08022121)
(hdic_hkrm-10096831)
(hdic_hkrm-10096832)
(hkcs_m767d)
(hkcs_m767d-p01-s00)
(hkcs_m767d-p02-s00)
(hkcs_m767d-p03-s00)
(hkcs_m767d-p0306-s00)
(hkcs_m767d-p04-s00)
(hkcs_m767d-p16-s00)
(hkcs_u767d-03)
(simch-kx_t078501)
(tomm_u767d)
(tomm_v767d)
(u9f3b)
[その他]
(u9f3b-g) (=aj1-13993) (=u9f3b-ue0103) (=u9f3b-ue0101) (=koseki-548260) (=juki-c09b) (=jmj-030041) (=u2fd0)
(u9f3b-itaiji-001)
(u9f3b-j) (=u9f3b-kp) (=hdic_hkrm-02080812) (=hdic_hkrm-02079530) (=hdic-tanki01_hkrm-02079530) (=hdic-tanki08_hkrm-09071122) (=u9f3b-ue0100) (=koseki-548270) (=juki-9f3b) (=jmj-030042) (=dkw-48498d) (=aj1-03475) (=u9f3b)
(u9f3b-k) (=u9f3b-ufe00) (=u2fa1c) (=u9f3b-ue0102) (=zihai-174502)
(u9f3b-t) (=u9f3b-h)
(u9f3b-var-001)
(u9f3b-var-002)
(u9f3b-var-003)
(dkw-48498)
(sawn-f5d49)
(twedu-a04792-004-1)
(u2ff0-u9f3b-u4e01) (=sawn-f5d4e)
(u2ff0-u9f3b-u4e01-var-001) (=sawd-35106)
(u2ff0-u9f3b-u4ed1) (=sawn-f5d51)
(u2ff0-u9f3b-u4f96) (=sawn-f5d50)
(u2ff0-u9f3b-u4f96-var-001) (=sawd-35108)
(u2ff0-u9f3b-u5b81)
(u2ff0-u9f3b-u5b81-var-001) (=sawn-f5d4d)
(u2ff0-u9f3b-u5b81-var-002) (=sawd-35105)
(u2ff0-u9f3b-u5b9a)
(u2ff0-u9f3b-u5b9a-var-001) (=sawn-f5d4f)
(u2ff0-u9f3b-u5b9a-var-002) (=sawd-35107)
(u2ff0-u9f3b-u66fe)
(u2ff0-u9f3b-u66fe-var-001) (=sawn-f5d4c)
(u2ff0-u9f3b-u66fe-var-002) (=sawd-35104)
(u2ff0-u9f3b-u80fd)
(u2ff0-u9f3b-u80fd-var-001) (=sawn-f5d4a)
(u2ff0-u9f3b-u80fd-var-002) (=sawd-35102)
(u2ff1-u5315-u4e0c) (=u9f3b-itaiji-002)
(u2ff1-u7557-u4e0c-var-001)
(u2ff1-u767d-u2233f)
(u2ff1-u767d-u2233f-var-001)
(u2ff1-u81ea-u2627c)
(u2ff1-u81ea-u3ad2) (=toki-01101510)
(u2ff8-u20087-u81ea)
(u2ffb-u22342-u7f52)
(ebag_s102-091)
(hdic-tanki01_hkrm-02079510)
(hdic-tanki01_hkrm-02080812)
(hdic-tanki04_hkrm-07091621)
(hdic-tanki10_hkrm-02079510)
(hdic-tanki10_hkrm-02079530)
(hdic_hkrm-02079510)
(hdic_hkrm-03095641)
(hdic_hkrm-09071122)
(hdic_u9f3b-var-001) (=hdic_hkrm-03109331)
(hkcs_m9f3b)
(hkcs_m9f3b-p01-s00)
(hkcs_m9f3b-p01-s01)
(hkcs_m9f3b-p02-s00)
(hkcs_u9f3b)
(otakusei_hkrm-03095641)
(otakusei_u9f3b-var-001) (=hdic_hkrm-04024612) (=hdic-tanki02_hkrm-04024612)
(simch-kx_t153001)
(sz_s-u9f3b)
𦣹 (u268f9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u268f9)
(u268f9-07-var-001)
(u268f9-g)
(u268f9-t)
(u268f9-us)
(cdp-866b) (=zihai-001304)
(koseki-335860) (=dkw-30096)
(hkcs_m268f9)
(simch-kx_t100008) (=simch-kx_t100009)
𦣼 (u268fc)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u268fc)
(u268fc-itaiji-001)
(u268fc-itaiji-002)
(koseki-335900) (=dkw-30100)
(hkcs_m268fc)
(simch-kx_t156556)
𨈻 (u2823b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2823b) (=hdic_hkrm-01086740) (=hdic-tanki01_hkrm-01086740) (=koseki-430980)
(dkw-38081)
(simch-kx_t123740)
𩐍 (u2940d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2940d)
(u2940d-01-var-001)
(dkw-43256)
(koseki-489990)
(simch-kx_t162503)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部