GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u889e (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+889E「袞」) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u889e) (u889e-02)
(u889e-02-var-001)
(u889e-02-var-002)
(u889e-02-var-003)
(u889e-g) (=zihai-013533)
(u889e-g02)
(u889e-j) (=u889e) (=u889e-ue0100) (=koseki-389160) (=juki-889e) (=aj1-06582) (=u889e-ue0102)
(u889e-t)
(u889e-var-001)
(u889e-var-002)
(cbeta-31138) (=ebag_kxr-00694)
(j83-6a51) (=inaz_hkrm-06138631) (=dkw-34203) (=u889e-v) (=u889e-ue0101) (=aj1-13594) (=u889e-k) (=k0-4d65) (=juki-bb06) (=u889e-ue0103)
(u2ff1-u516d-u53b6) (=unstable-bsh-f0c3)
(hkcs_m889e)
(hkcs_m889e-p01-s00)
(hkcs_m889e-p02-s00)
(hkcs_m889e-p02-s01)
(hkcs_u889e)
(hkcs_u889e-02)
异体字: (u465b)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u465b-g)
(u465b-jv) (=inaz_hkrm-06138641) (=u465b)
(u465b-t)
(koseki-392740) (=jmj-004457) (=dkw-34567)
(u2ff0-u8864-u886e)
(hkcs_m465b)
(u84d8)
[入管正字]
(u84d8)
(u84d8-var-001) (=dkw-31708)
(extf-06247)
(koseki-358580)
(hkcs_m84d8)
(hkcs_u84d8)
(u8509)
[入管正字]
(u8509)
(u8509-var-001) (=dkw-31767)
(koseki-361040)
(hkcs_m8509)
(hkcs_u8509)
(u886e)
[入管正字]
[同型異字]
[異体字(原規格分離)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[韓国人名]
(u886e-g) (=zihai-013424)
(u886e-itaiji-002)
(u886e-jv) (=u886e-ue0102) (=u886e-ue0100) (=u886e) (=juki-bb03) (=aj1-19781)
(u886e-ue0101)
(u886e-var-001) (=koseki-388390) (=juki-886e) (=inaz_hkrm-06138620) (=dkw-34121)
(u886e-var-002) (=nyukan-f1b3)
(cbeta-06203)
(z-sat01324)
(zihai-013442)
(zihai-013649)
(zihai-013701)
(zihai-014024)
(zihai-115213)
(hkcs_m886e)
(hkcs_u886e)
𧚹 (u276b9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u276b9-g) (=zihai-013838) (=u276b9-i)
(u276b9-jv) (=koseki-391100) (=dkw-34398) (=u276b9)
(u276b9-t)
(u276b9-var-001)
𧟏 (u277cf)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u277cf-jv) (=inaz_hkrm-06138633) (=u277cf) (=dkw-34747) (=koseki-394830)
(nyukan-f8a9)
(u2ff1-u4ea6-u8863) (=nyukan-f06d)
(hkcs_m277cf)
𧟗 (u277d7)
[異體字(民國教育部)]
(u277d7) (=inaz_hkrm-06138710) (=dkw-34753) (=koseki-394920)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部