GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u8980-03-var-001 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+8980「覀」偏化変形部品 别字形) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u8980) (u8980-03) (=c8-7428) (=u8980-h) (=fzyouhei_u8980)
(u8980-03-var-001)
(u8980-03-var-002)
(u8980-03-var-003)
(u8980-03-var-004)
(u8980-03-var-005)
(u8980-14)
(u8980-g) (=gu-08980)
(u8980-j) (=u8980) (=u8980-ue0100) (=juki-8980) (=cdp-8bd5) (=cbeta-08499) (=aj1-13870) (=koseki-395040)
(cdp-86c5)
(cdp-86c5-03-var-001)
(cdp-89b6-03)
(u2ec3)
(u2ff0-u5915-u76ee)
(u2ff1-u5b80-cdp-86ea-03)
(u2ffb-u20b9b-u4e28)
(hkcs_m8980)
(hkcs_m8980-p03-s01)
(hkcs_m8980-p26-s00)
(hkcs_u8980-03)
(hkcs_u8980-03-var-001)
异体字: (u2ec3)
[部首(非漢字)]
(u897e)
[ユーザー]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u897e-03)
(u897e-03-itaiji-001)
(u897e-itaiji-001)
(u897e-j) (=g-t6006) (=u897e-g) (=u897e-k) (=u897e) (=dkw-34762) (=zihai-118303) (=zihai-000433) (=u897e-ue0100) (=u2f91) (=koseki-395010) (=juki-897e) (=fzyouhei_u897e) (=aj1-06635)
(u897e-t) (=u897e-h)
(u2ff0-cdp-8cbd-cdp-8c78)
(u2ff1-u53b8-u5196)
(u2ff1-u53b8-u5196-var-001) (=u897e-03-itaiji-002)
(u2ff1-u5405-u5196-03)
(zihai-000227)
(hkcs_m897e)
(hkcs_m897e-p03-s00)
(hkcs_m897e-p03-s01)
西 (u897f)
[ユーザー]
[関連字(その他)]
(u897f-01)
(u897f-02)
(u897f-02-var-001)
(u897f-02-var-002)
(u897f-03)
(u897f-03-var-001)
(u897f-07)
(u897f-14)
(u897f-g) (=u897f-h) (=u897f-t) (=twedu-a03762) (=fzyouhei_u897f)
(u897f-g01)
(u897f-g02)
(u897f-g03)
(u897f-g14)
(u897f-itaiji-001) (=u897f-ue0103) (=toki-01084270)
(u897f-j) (=u897f) (=u897f-ue0101) (=u897f-ue0100) (=u897f-k) (=u2ec4) (=koseki-395020) (=juki-897f) (=jmj-024196) (=gt-46803) (=dkw-34763) (=aj1-02658)
(u897f-v)
(u897f-var-001)
(u897f-var-002)
(u897f-var-003) (=c8-7429)
(u897f-var-004)
(u897f-var-005)
(gt-71703)
(koseki-395030) (=u897f-ue0102) (=soupcum_khitanlarge-247) (=juki-c0fb) (=gt-77458)
(twedu-a03762-007)
(twedu-a03762-008)
(twedu-a03762-012)
(twedu-a03762-022)
(twedu-a03762-023)
(twedu-a03762-024)
(twedu-a03762-025)
(twedu-a03762-027)
(twedu-a03762-028)
(twedu-a03762-029)
(twedu-a03762-030)
(twedu-a03762-031)
(twedu-a03762-032)
(u1f002)
(u1f002-var-001)
(u2ff1-u201a2-u7530) (=zihai-010130)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u51f5-u20b9a)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u51f5-u56d7)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u51f5-u56d7-var-001)
(u2ff1-u4e00-u7f52) (=gt-69542)
(u2ff1-u4f5b-u91d1)
(u2ff5-cdp-8bd6-u5fc5-03)
(u2ff5-u2ff1-u2e8a-u5182-cdp-8960)
(u2ffb-u8980-u4e00)
(zihai-010328)
(zihai-067440) (=twedu-a03762-017)
(zihai-075827)
(zihai-118411)
(fitzgerald_jur067) (=juchen-010704)
(fitzgerald_jur068) (=juchen-010705)
(hkcs_m897f)
(hkcs_m897f-p02-s00)
(hkcs_m897f-p02-s01)
(hkcs_m897f-p02-s10)
(hkcs_m897f-p02-s20)
(hkcs_m897f-p03-s00)
(hkcs_m897f-p46-s00)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部