GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u8a1b (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+8A1B「訛」) (@11)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u8a1b) (u8a1b-g)
(u8a1b-j) (=u8a1b-ue0101) (=u8a1b-ue0100) (=u8a1b-k) (=u8a1b) (=koseki-400430) (=juki-8a1b) (=jmj-024360) (=dkw-35256) (=aj1-06661)
(u8a1b-t) (=u8a1b-h) (=twedu-a03801)
(u8a1b-v)
(juki-bb52) (=jmj-024361) (=u8a1b-ue0102)
(hkcs_m8a1b)
(hkcs_u8a1b)
(otakusei_hkrm-05053230)
异体字: (u46b0)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u46b0-g)
(u46b0-jv) (=jmj-004545) (=u46b0) (=dkw-35218d) (=u46b0-ue0101) (=koseki-400000) (=gt-47361)
(u46b0-t) (=twedu-b00951-001) (=twedu-a03801-001)
(koseki-399990) (=jmj-004544) (=dkw-35218) (=gt-47352) (=u46b0-ue0100)
(u2ff0-u8ba0-u5315)
(zihai-144916)
(hkcs_m46b0)
(u53f1)
[異體字(漢語大字典)]
(u53f1-03-var-001)
(u53f1-04)
(u53f1-04-var-001)
(u53f1-g)
(u53f1-j) (=u53f1-ue0102) (=u53f1-ue0100) (=u53f1-k) (=u53f1) (=koseki-037710) (=juki-53f1) (=jmj-008039) (=j78-3c38) (=dkw-03248) (=aj1-02276)
(u53f1-t)
(u53f1-v)
(aj1-07692) (=otakusei_hkrm-02029740) (=u53f1-ue0103) (=u53f1-ue0101) (=juki-aea9) (=jmj-008040)
(u2f83a) (=u53f1-ufe00) (=u53f1-itaiji-001) (=c5-2160)
(u2f83a-t)
(hkcs_m53f1)
(tomm_u53f1)
(u542a)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u542a-j) (=u542a-ue0100) (=u542a-k) (=u542a-g) (=u542a) (=koseki-038750) (=juki-542a) (=jmj-008099) (=dkw-03348) (=aj1-19221)
(u542a-t) (=twedu-a03801-003) (=twedu-b00292) (=u542a-h)
(u542a-v)
(nyukan-f0eb)
(hkcs_m542a)
(otakusei_hkrm-02036230)
(otakusei_hkrm-02039720)
(u8b4c)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8b4c-g)
(u8b4c-h) (=twedu-a03801-006)
(u8b4c-j) (=u8b4c-ue0101) (=u8b4c-ue0100) (=u8b4c-k) (=u8b4c) (=koseki-408070) (=juki-8b4c) (=dkw-35951) (=cbeta-01319) (=aj1-06714)
(u8b4c-t) (=twedu-a03801-002)
(juki-bb94) (=u8b4c-ue0103)
(juki-bb97) (=u8b4c-ue0102)
(sdjt-15894) (=otakusei_hkrm-05053310)
(twedu-a03801-007)
(zihai-147003)
(ebag_s149-179)
(hkcs_m8b4c)
(u8bb9)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8bb9-g) (=u8bb9)
(twedu-a03801-008)
(hkcs_m8bb9)
(u920b)
[入管正字]
(u920b-jv) (=ligang_hkrm-08116220) (=cbeta-00721) (=koseki-456470) (=dkw-40217) (=u920b)
(hkcs_m920b)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部