GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u8f5f (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+8F5F「轟」) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u8f5f) (u8f5f-itaiji-001)
(u8f5f-j) (=u8f5f-ue0100) (=u8f5f-k) (=koseki-436210) (=k0-4e5e) (=juki-8f5f) (=dkw-38577) (=aj1-02046) (=u8f5f)
(u2ff1-u8eca-u2ff0-u31c9-u31c9)
(u2ff1-u8f66-u2ff0-u8f66-u8f66) (=unstable-bsh-e341)
(fitzgerald_tong119)
(hkcs_m8f5f)
异体字: (u8ee3)
[5200号通達]
[拡張新旧]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u8ee3) (=u8ee3-ue0100) (=koseki-432620) (=juki-8ee3) (=dkw-h0594) (=aj1-06851)
(toki-01088080)
(hkcs_m8ee3)
(u8f37)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u8f37-j) (=u8f37) (=dkw-38437) (=u8f37-ue0100) (=koseki-434680) (=juki-8f37) (=aj1-22650)
(hkcs_m8f37)
(u8f70)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8f70-g) (=u8f70)
(u8f70-itaiji-001)
(u8f70-var-001)
(irg2015-04153)
(u2ff0-u571f-u8f70) (=sawn-f7709)
(u2ff0-u8eca-u52fa)
(zihai-135401)
(hkcs_m8f70)
(n-gtwinppx_u8f70)
𨊷 (u282b7)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u282b7) (=dkw-38214)
(u282b7-var-001)
(u2ff0-u8f66-u5300)
(zihai-135511)
(hkcs_m282b7)
𨋌 (u282cc)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u282cc) (=koseki-432580) (=dkw-38233)
(hkcs_m282cc)
𨋮 (u282ee)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u282ee-jv) (=koseki-433320) (=u282ee)
(dkw-38301)
(hkcs_m282ee)
𨎇 (u28387)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28387) (=dkw-38489) (=koseki-435260)
𨎗 (u28397)
[漢語俗字叢考]
(u28397) (=koseki-435570)
(dkw-38519)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部