GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u97cb-itaiji-001 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+97CB「韋」 异体字) (@9)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u97cb) (u97cb-01)
(u97cb-07-var-001)
(u97cb-08)
(u97cb-08-var-001)
(u97cb-08-var-002)
(u97cb-08-var-003)
(u97cb-08-var-004)
(u97cb-08-var-005)
(u97cb-08-var-006)
(u97cb-08-var-007)
(u97cb-08-var-008)
(u97cb-08-var-009)
(u97cb-08-var-010)
(u97cb-08-var-011)
(u97cb-08-var-012)
(u97cb-08-var-013)
(u97cb-08-var-014)
(u97cb-08-var-015)
(u97cb-08-var-016)
(u97cb-08-var-017)
(u97cb-08-var-018)
(u97cb-08-var-019)
(u97cb-08-var-020)
(u97cb-08-var-021)
(u97cb-08-var-022)
(u97cb-g) (=fetche_gbru97cbvar001)
(u97cb-g08) (=hkcs_u97cb-08)
(u97cb-itaiji-002)
(u97cb-j) (=u97cb) (=u97cb-ue0101) (=u97cb-ue0100) (=u97cb-k) (=koseki-488400) (=juki-97cb) (=aj1-07171)
(u97cb-t)
(u97cb-t08)
(u97cb-var-001) (=u97cb-ue0102) (=u2fb1) (=koseki-488360) (=juki-beda) (=dkw-43108)
(u97cb-var-002)
(u97cb-var-003)
(u97cb-var-004)
(u97cb-var-005)
(u97cb-var-006)
(u97cb-var-007)
(u97cb-var-008)
(u97cb-var-009)
(u97cb-var-010)
(u97cb-var-011)
(k5-0b79)
(koseki-488410) (=u97cb-ue0103) (=u97cb-itaiji-001) (=juki-bedb) (=jmj-028061)
(u2ff1-u2b740-u4e30)
(u2ff1-u2b740-u4e30-var-001)
(u2ff1-u2d1c1-u30001)
(u2ff1-u2d1c1-u77e2)
(u2ff1-u2d1c1-u77e2-var-001)
(u2ff1-u4e94-u5e72)
(u2ff1-u571f-u30001)
(u2ff1-u571f-u30001-var-001)
(u2ff1-u7acb-u540a)
(u2ff1-u9fb6-u5973) (=toki-01020080)
(u2ff3-u2e88-u2d1c1-u65e1-01)
(u2ff3-u2e8c-u20b9b-u21552)
(u2ff3-u2e8c-u20b9b-u21552-08)
(u2ff3-u2e8c-u20b9b-u21552-08-var-001)
(u2ff3-u2ff1-u2e88-u2b740-u65e5-u5142-01)
(u2ffb-u2ff1-cdp-8c78-u53e3-u3404)
(u2ffb-u4e00-u4e32)
(u2ffb-u4e28-u2ffb-u5f13-u531a) (=u97cb-itaiji-004)
(u2ffb-u4e28-u2ffb-u5f13-u531a-var-001)
(u2ffb-u5f13-u531a)
(u2ffb-u5f13-u531a-var-001)
(zihai-002806)
(ebag_s215-037)
(hdic-tanki08_hkrm-09081210)
(hdic-tanki08_hkrm-09081232)
(hdic-tanki08_hkrm-09081240)
(hdic_hkrm-09081210)
(hdic_hkrm-09081232)
(hdic_hkrm-09081240)
(hdic_u97cb-var-001)
(hdic_u97cb-var-002)
(hkcs_m97cb)
(hkcs_m97cb-p01-s00)
(hkcs_m97cb-p01-s01)
(hkcs_m97cb-p02-s00)
(hkcs_m97cb-p02-s01)
(hkcs_m97cb-p06-s00)
(hkcs_m97cb-p14-s00)
(hkcs_u2ff3-u2b740-u56d7-u5e00)
(hkcs_u97cb)
(n-gtwinppx_u97cb)
(simch-kx_t139306)
(univerx_u97cb)
异体字: (u2fb1)
[康煕部首(非漢字)]
(u56de)
[異體字(漢語大字典)]
(u56de-01)
(u56de-02)
(u56de-03)
(u56de-04)
(u56de-09)
(u56de-itaiji-001)
(u56de-itaiji-003)
(u56de-itaiji-004)
(u56de-j) (=hdic_hkrm-07085240) (=u56de) (=u56de-g) (=jmj-008820) (=zihai-043137) (=u56de-ue0100) (=u56de-k) (=koseki-053600) (=juki-56de) (=dkw-04690) (=aj1-01395)
(u56de-t) (=u56de-h) (=twedu-a00727)
(u56de-t02)
(u56de-t03)
(u56de-t04)
(u56de-t09)
(u56de-v)
(u56de-v03)
(u56de-v04)
(cbeta-11699)
(twedu-a00727-008)
(twedu-a00727-010)
(u2ff0-u56de-u5f00)
(u2ff4-cdp-8cc8-u53e3)
(u2ff4-u353e-u353e)
(u2ff4-u353e-u353e-var-001)
(u2ff4-u353e-u531a)
(u2ff4-u353e-u531a-var-001)
(u2ff4-u353e-u53e3) (=u56de-itaiji-002)
(u2ff4-u353e-u53e3-var-001) (=twedu-a00727-006)
(u2ff4-u56d7-cdp-8bc0)
(u2ffb-u7f52-u4e28) (=twedu-a00727-009)
(u2ffb-u7f52-u4e28-var-001) (=zihai-043133)
(zihai-006242)
(zihai-038112)
(zihai-043146)
(hkcs_m56de)
(hkcs_m56de-p02-s00)
(hkcs_m56de-p02-s10)
(hkcs_m56de-p02-s20)
(hkcs_m56de-p04-s00)
(hkcs_u56de)
(hkcs_u56de-04)
(kesuuko_dot88-u56de)
(kesuuko_dot88-u56de-02)
(simch-kx_t021626) (=simch-kx_kp0f5dd)
(univerx_u56de)
(u8fdd)
[入管正字]
(u8fdd-g) (=u8fdd)
(u8fdd-itaiji-001)
(u8fdd-var-001)
(hkcs_m8fdd)
(u9055)
[異體字(漢語大字典)]
(u9055-08-var-001)
(u9055-g)
(u9055-itaiji-002)
(u9055-j) (=u9055-ue0100) (=u9055) (=sarashina_hkrm-01059140) (=koseki-442610) (=juki-9055) (=aj1-01191)
(u9055-k)
(u9055-t)
(u9055-ue0101) (=j83-3063) (=koseki-442600) (=aj1-13411)
(u9055-ue0102) (=aj1-13641)
(u9055-ue0103) (=jmj-026064)
(u9055-ue0105) (=jmj-026062)
(u9055-ue0106) (=jmj-026063) (=dkw-39067d)
(u9055-ue0107) (=jmj-026065)
(u9055-var-001) (=koseki-559960) (=juki-c0fd) (=u9055-ue0104) (=jmj-026066)
(u9055-var-002) (=gt-78491)
(dkw-39013)
(juki-bcdc)
(koseki-442390) (=u9055-v) (=juki-bcdd)
(u2ffa-ufa66-u2ff3-u4e94-u53e3-u3404)
(waseikanji-no-jiten-0125) (=waseikanji-no-jiten2014-0168)
(ebag_s162-348)
(hdic_hkrm-01059140)
(hkcs_m9055)
(hkcs_u9055)
(n-gtwinppx_u9055)
(n-gtwinppx_u9055-2)
(simch-kx_t126211)
(takata_my-gaiji-0120)
(tsuruki_dot-3063)
(u97e6)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u97e6-01)
(u97e6-02)
(u97e6-02-var-001)
(u97e6-02-var-003)
(u97e6-04)
(u97e6-09)
(u97e6-14)
(u97e6-g) (=u97e6)
(u97e6-h) (=c8-743e) (=u2ed9)
(u97e6-itaiji-001)
(u97e6-var-001)
(u97e6-var-002) (=cdp-89d6)
(sosho-u97e6-002)
(u2ff1-u58eb-u5dfe)
(u2ffb-u30001-u5182) (=sosho-u97e6-001)
(fitzgerald_cop63)
(hkcs_m97e6)
(univerx_u97e6)
(zhenlige_var97e6)
𡙝 (u2165d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2165d) (=dkw-05987) (=koseki-068690)
(zihai-019205)
(hkcs_m2165d)
(simch-kx_t025321)
(simch-kx_t139308)
𡚈 (u21688)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21688) (=zihai-011714) (=koseki-068990)
(dkw-06016)
(zihai-011726)
(hkcs_m21688)
(simch-kx_t025413)
(simch-kx_t139309)
𣍄 (u23344)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23344)
(u23344-var-001)
(dkw-14308)
(koseki-158600)
(zihai-011652)
(hkcs_m23344)
(simch-kx_t050405)
(simch-kx_t139307)
𥀊 (u2500a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2500a) (=hdic-tanki08_hkrm-09069630) (=cbeta-01968)
(dkw-22894)
(koseki-256260)
(hdic_hkrm-09069630)
(hkcs_m2500a)
(simch-kx_t1608b4)
𥐄 (u25404)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25404)
(dkw-24018)
(koseki-268300)
(hkcs_m25404)
(simch-kx_t1609a3)
𥐅 (u25405)
[異體字(漢語大字典)]
(u25405)
(hkcs_m25405)
𭘣 (u2d623)
[その他]
(u2d623-j) (=jmj-057425) (=u2d623) (=extf-02221) (=koseki-101170)
(hkcs_m2d623)
𮧮 (u2e9ee)
[その他]
(u2e9ee-08)
(u2e9ee-j) (=u2e9ee) (=koseki-488420) (=jmj-059018) (=extf-07947)
(hkcs_m2e9ee)
𮧯 (u2e9ef)
[その他]
(u2e9ef-08)
(u2e9ef-08-var-001)
(u2e9ef-j) (=u2e9ef) (=twedu-a04525-005) (=koseki-488390) (=jmj-059017) (=extf-07945)
(u2e9ef-var-001)
(u2e9ef-var-002)
(hkcs_m2e9ef)
𮧰 (u2e9f0)
[その他]
(u2e9f0-j) (=u2e9f0-ue0101) (=u2e9f0) (=koseki-488380) (=jmj-059016) (=extf-07946)
(u2e9f0-var-001)
(koseki-488370) (=hdic_hkrm-09081210) (=hdic-tanki08_hkrm-09081210) (=u2e9f0-ue0100) (=jmj-059015)
(hkcs_m2e9f0)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部