GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u9f08-ue0105 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+9F08「鼈」IVS異体字「鼈󠄅」) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u9f08) (u9f08) (=aj1-07451) (=j90-7368) (=juki-9f08) (=koseki-546060) (=u9f08-k) (=u9f08-ue0100) (=u9f08-ue0103)
(u9f08-g)
(u9f08-ue0102) (=aj1-14276) (=juki-c08e) (=koseki-546100) (=u9f08-ue0105)
(betsu-ty-00074)
(dkw-48305)
(g-bk102961) (=utc-02588) (=irg2015-05478)
(j83-7368) (=u9f08-ue0101) (=aj1-13636)
(juki-c08f) (=u9f08-ue0107)
(juki-c090) (=u9f08-ue0106)
(juki-c091) (=u9f08-ue0104)
(hkcs_m9f08)
(hkcs_u9f08)
异体字: (u9c49)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
[韓国人名]
(u9c49) (=u9c49-ue0100) (=u9c49-k) (=koseki-526120) (=juki-9c49) (=dkw-46472) (=aj1-19052)
(u9c49-g)
(u9c49-var-001)
(zihai-174117)
(hkcs_m9c49)
(hkcs_u9c49)
(u9cd6)
[简化字]
(u9cd6)
(u9cd6-g)
(u9cd6-var-001)
(sawn-f35c2) (=sawd-00602)
(sawn-f35c3)
(sawn-f35c4) (=sawd-00603)
(sawn-f35c5)
(hkcs_m9cd6)
(u9f9e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u9f9e-g)
(u9f9e-j) (=dkw-48880) (=u9f9e)
(u9f9e-t)
(aj1-20055) (=u9f9e-ue0100) (=jmj-030163)
(koseki-552330) (=juki-9f9e)
(toki-01102040)
(u2ff1-u655d-u9f9f) (=g-bk103011) (=irg2015-05545) (=utc-02615)
(hkcs_m9f9e)
(kk-shusei_kr153823)
𪔀 (u2a500)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u2a500)
(u2a500-itaiji-001)
(dkw-48313) (=koseki-546150)
(hkcs_m2a500)
𫠝 (u2b81d)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u2b81d-itaiji-001)
(u2b81d-j) (=jmj-059292) (=extd-03528) (=juki-c0b0) (=koseki-552290) (=u2b81d-ue0100) (=unc-254) (=u2b81d)
(u2b81d-ue0101) (=toki-01102050) (=u2b81d-var-001)
(hkcs_m2b81d)
𬵄 (u2cd44)
[関連字(その他)]
(u2cd44) (=waseikanji-no-jiten-2362) (=koseki-520160) (=kokuji-no-jiten-1279) (=kkdjg-kokuji-a1097) (=jmj-059094) (=extd-09789)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部