GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u9fa0-j (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+9FA0「龠」地域ソース字形) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u9fa0) (u9fa0-01)
(u9fa0-01-itaiji-001)
(u9fa0-01-var-001)
(u9fa0-04)
(u9fa0-itaiji-001) (=twedu-b06332-004)
(u9fa0-itaiji-004)
(u9fa0-j) (=huang-shuang144_shuang-000451a0) (=huang-shuang144_s000251a0) (=hdic-tanki06_hkrm-09002230) (=u9fa0-g) (=c1-2939) (=u9fa0-ue0100) (=u2fd5) (=koseki-552350) (=juki-9fa0) (=jmj-030164) (=gt-66752) (=fzyouhei_u9fa0) (=dkw-48882) (=aj1-07473) (=u9fa0)
(u9fa0-t)
(u9fa0-t01)
(u9fa0-var-001)
(u9fa0-var-002)
(u9fa0-var-003)
(sosho-u9fa0-001)
(sosho-u9fa0-002)
(u2ff1-u54c1-u4f96)
(u2ff1-u54c1-u4f96-02)
(u2ff3-u201a2-u8980-u20541-var-001)
(u2ff3-u4ebc-u2ba4f-u20541) (=u203a4-itaiji-001)
(yoshiciv-u9fa0-002)
(yoshiciv-u9fa0-003)
(binxiao_u9fa0)
(hkcs_m9fa0)
(hkcs_m9fa0-p01-s00)
(hkcs_m9fa0-p04-s00)
(hkcs_u9fa0-01)
(otakusei_u9fa0-var-001)
(otakusei_u9fa0-var-002)
(simch-kx_t153825)
异体字: (u2fd5)
[康煕部首(非漢字)]
(u8b91)
[入管正字]
(u8b91-jv) (=huang-shuang144_shuang-00043d91) (=huang-shuang144_s00023d91) (=jmj-024850) (=hdic_hkrm-05068540) (=u8b91) (=koseki-410260) (=gt-48513) (=dkw-36136)
(hkcs_m8b91)
(simch-kx_t118708)
𠋁 (u202c1)
[異體字(民國教育部)]
(u202c1-i)
(u202c1-t) (=huang-shuang144_shuang-00046e81) (=huang-shuang144_s00026e81) (=u202c1-jv) (=u202c1)
(dkw-00926) (=gt-01177)
(nyukan-f1b9)
(hkcs_m202c1)
𠎤 (u203a4)
[戸籍統一文字]
[異體字(漢語大字典)]
(u203a4-01) (=fetche_gbru203a401var001)
(u203a4-01-var-001)
(u203a4-itaiji-001)
(u203a4-jv) (=huang-shuang144_shuang-00046f64) (=huang-shuang144_s00026f64) (=u203a4-g) (=koseki-553070) (=zihai-010812) (=u203a4-i) (=u203a4) (=twedu-b06332-002) (=gt-01488) (=dkw-h0023) (=cdpo-a0e5)
(u203a4-var-002)
(u203a4-var-003)
(hkcs_m203a4)

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部