GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

unstable-bsh-f41f (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u8dc2) (u8dc2) (=dkw-37416) (=aj1-06790) (=juki-8dc2) (=koseki-423880) (=u8dc2-ue0100)
(u2ff0-u27fb7-u6534) (=unstable-bsh-f41f) (=irg2015-04081) (=z-sat07168)
(hkcs_m8dc2)
异体字: (u546e)
[異體字(漢語大字典)]
(u546e) (=u546e-ue0100) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-195) (=koseki-039870) (=juki-546e) (=jmj-008165) (=dkw-03450) (=aj1-21262)
(hkcs_m546e)
(u5c50)
[異體字(漢語大字典)]
(u5c50-j) (=u5c50-ue0100) (=u5c50) (=koseki-087580) (=juki-5c50) (=jmj-010354) (=dkw-07708) (=aj1-04654)
(u5c50-var-001)
(u2ff8-u5c38-u22a8a) (=z-sat09019) (=irg2015-01004)
(u2ff8-u5c38-u2ff0-u4e2c-u652f)
(u2ff8-u5c38-u6280) (=z-sat09017) (=irg2015-01003)
(zihai-066415)
(zihai-066436)
(hkcs_m5c50)
(hkcs_m5c50-p02-s00)
(u679d)
[異體字(漢語大字典)]
(u679d-j) (=u679d) (=dkw-14557) (=u679d-ue0100) (=u679d-k) (=koseki-163900) (=juki-679d) (=jmj-013706) (=aj1-02220)
(u679d-var-001)
(ebag_s075-318)
(hkcs_m679d)
(hkcs_u679d)
(kk-shusei_kr051612)
(u6b67)
[異體字(漢語大字典)]
(u6b67-itaiji-001)
(u6b67-j) (=u6b67) (=dkw-16275) (=jmj-014829) (=u6b67-ue0100) (=koseki-184730) (=aj1-16922) (=juki-6b67)
(u2ff0-u6b62-u2ff1-u2b84f-u53c8) (=z-sat05106) (=irg2017-01820)
(hkcs_m6b67)
(hkcs_u6b67)
(u8dcb)
[同型異字]
(u8dcb) (=dkw-37446) (=aj1-06798) (=juki-8dcb) (=koseki-424210) (=u8dcb-k) (=u8dcb-ue0100) (=u8dcb-ue0101)
(u8dcb-g)
(juki-bbea) (=u8dcb-ue0102)
(u2f9da) (=u8dcb-ufe00)
(hkcs_m8dcb)
(hkcs_u8dcb)
𠈮 (u2022e)
[異體字(民國教育部)]
(u2022e) (=zihai-010343) (=kx-0103010) (=dkw-00636) (=koseki-007610) (=kx-010310) (=jmj-030604)
𢺵 (u22eb5)
[異體字(漢語大字典)]
(u22eb5) (=dkw-13062) (=koseki-146630)
𧿍 (u27fcd)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27fcd-jv) (=u27fcd) (=dkw-37388) (=koseki-423600) (=cbeta-10005)
(u2ff1-u4f01-u8db3) (=z-sat09282) (=irg2015-04090)
(zihai-010420)
𨀣 (u28023)
[異體字(民國教育部)]
(u28023) (=koseki-425030) (=dkw-37523)
𩨝 (u29a1d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29a1d) (=dkw-45119) (=koseki-511260)
(hkcs_m29a1d)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部