GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

zihai-000247 (『中華字海』2ページ 47番目) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字:𡭕 (u21b55) (u21b55-04-var-001)
(u21b55-04-var-002)
(u21b55-07-var-001)
(u21b55-09-var-001)
(u21b55-jv) (=u21b55) (=dkw-07476) (=zihai-000247) (=u21b55-us) (=u21b55-g) (=koseki-085040)
(u21b55-t)
(u21b55-var-001)
(hkcs_m21b55)
异体字: (u4e0d)
[同型異字]
(u4e0d-01)
(u4e0d-02)
(u4e0d-02-var-001)
(u4e0d-02-var-002)
(u4e0d-02-var-003)
(u4e0d-03)
(u4e0d-03-var-001)
(u4e0d-03-var-002)
(u4e0d-03-var-003)
(u4e0d-03-var-004)
(u4e0d-03-var-005)
(u4e0d-g) (=zihai-000230) (=jmj-006309)
(u4e0d-g01)
(u4e0d-g02)
(u4e0d-g03)
(u4e0d-j) (=uf967-k) (=u4e0d) (=kx-0076015) (=fzyouhei_u4e0d) (=uf967) (=u4e0d-ufe00) (=u4e0d-ue0100) (=u4e0d-k) (=lgccc-0010) (=kx-007615) (=koseki-000250) (=juki-4e0d) (=dkw-00019) (=aj1-03526)
(u4e0d-t) (=u4e0d-h) (=justinrleung_brendo-u4e0d) (=gt-00036)
(u4e0d-t02)
(u4e0d-t03)
(u4e0d-v)
(u4e0d-v02)
(u4e0d-v03)
(u4e0d-var-001)
(u4e0d-var-002)
(u4e0d-var-003)
(u4e0d-var-004)
(u4e0d-var-005)
(u4e0d-var-006) (=unstable-bsh-f189)
(c13-212a) (=twedu-a00010-003)
(c13-212b) (=twedu-a00010-007) (=twedu-a02485-013)
(c13-212c) (=twedu-a00010-008)
(c13-212d) (=twedu-a00010-009)
(c13-212e) (=twedu-a00010-010)
(c13-212f) (=t13-212f) (=twedu-a00010-013)
(c13-2130) (=twedu-a00010-015)
(c13-2131) (=twedu-a00010-018)
(c13-2132) (=twedu-a00010-019)
(c13-2133) (=twedu-a00010-020) (=t13-2133)
(c13-2134) (=twedu-a00010-023)
(fu-ty-00077)
(qin-ff281) (=geog-qin-2281)
(u1b0b0) (=koseki-900900) (=jmj-090181) (=juki-ac65) (=tron-09-8428)
(u2ff1-u53c8-u4e85)
(zihai-000557)
(zihai-012253)
(dzimuguri_u4e0d)
(hkcs_m4e0d)
(hkcs_m4e0d-p01-s00)
(hkcs_m4e0d-p02-s00)
(hkcs_m4e0d-p02-s01)
(hkcs_m4e0d-p03-s00)
(hkcs_m4e0d-p03-s01)
(hkcs_m4e0d-p04-s00)
(hkcs_u4e0d)
(hkcs_u4e0d-03)
(kamiyo_parts-uf967-var-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-003)
(n-gtwinppx_u4e0d)
(u4f0a)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u4f0a-08)
(u4f0a-itaiji-003)
(u4f0a-j) (=hitsujun-u4f0a-006) (=gt-00523) (=u4f0a) (=kx-0095015) (=jmj-006569) (=u4f0a-ue0101) (=u4f0a-ue0100) (=u4f0a-k) (=kx-009515) (=koseki-005250) (=juki-4f0a) (=j90-304b) (=dkw-00432) (=aj1-01167)
(u4f0a-t) (=u4f0a-h) (=lgccc-0090)
(juki-ad4d) (=u4f0a-ue0102) (=gt-69624) (=jmj-059314) (=nyukan-efa5) (=toki-01002840)
(koseki-900050) (=tron-09-8325) (=hentaigana-u4f0a-i-001) (=juki-ac04)
(u1b007) (=jmj-090006)
(u2ff0-u4ebb-u2ffb-u4e09-u4e3f) (=gt-69625) (=u4f0a-itaiji-002)
(u2ff0-u4ebb-u5c38) (=irg2015-00136)
(u2ff0-u4ebb-u5c38-var-001) (=z-sat07028)
(u2ff0-u6c35-u6b7b) (=unstable-bsh-f661) (=utc-01570) (=irg2015-01974)
(zihai-006822)
(zihai-012237)
(hkcs_m4f0a)
(u793a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u793a-01)
(u793a-01-itaiji-001)
(u793a-01-itaiji-002)
(u793a-01-var-001)
(u793a-01-var-002)
(u793a-01-var-003)
(u793a-02)
(u793a-04) (=hkcs_u793a-04)
(u793a-09-var-001)
(u793a-14)
(u793a-14-var-001)
(u793a-14-var-002)
(u793a-itaiji-002)
(u793a-j) (=u793a) (=fzyouhei_u793a) (=jmj-018747) (=u793a-g) (=koseki-274930) (=juki-793a) (=aj1-02260) (=u793a-ue0102) (=u793a-ue0101) (=u793a-k) (=u2f70) (=hkcs_u793a)
(u793a-t) (=dkw-24623) (=u793a-h)
(u793a-t04)
(u793a-t14)
(u793a-var-001)
(u793a-var-002)
(u793a-var-003)
(aj1-19130) (=g-hc00004) (=utc-03123) (=irg2017-03054) (=unstable-bsh-e5f7) (=u793a-ue0100) (=irg2017-00002)
(cdp-89e1)
(cdp-89e1-var-001)
(toki-01064350) (=u793a-ue0103)
(u2eac) (=shincho-08074)
(u2ff1-u4e8c-cdp-885e-14)
(u2ff1-u4e8c-cdp-885e-14-var-001)
(u2ff1-u4e8c-u706c)
(zihai-101602)
(hkcs_m793a)
(hkcs_m793a-p01-s00)
(hkcs_m793a-p01-s01)
(hkcs_m793a-p01-s10)
(hkcs_m793a-p01-s11)
(hkcs_m793a-p01-s20)
(hkcs_m793a-p01-s21)
(hkcs_m793a-p02-s00)
(hkcs_m793a-p02-s01)
(hkcs_m793a-p0201-s01)
(hkcs_m793a-p04-s00)
(hkcs_m793a-p14-s00)
(hkcs_m793a-p14-s01)
(hkcs_m793a-p14-s02)
(kamiyo_parts-u793a-01-var-001)
(univerx_u793a)
(univerx_u793a-001)
𣎴 (u233b4)
[同型異字]
(u233b4) (=koseki-162310) (=zihai-000231) (=u233b4-h)
(u233b4-01)
(u233b4-04)
(u233b4-04-var-001)
(u233b4-04-var-002)
(u233b4-05)
(u233b4-07-var-001)
(u233b4-g)
(u233b4-t) (=twedu-c05000)
(u233b4-var-001)
(dkw-14417)
(zihai-000220)
(hkcs_m233b4)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-048)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部