GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

zihai-020716 (『中華字海』207ページ 16番目) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u541b) (u541b-01)
(u541b-02) (=hkcs_u541b-02)
(u541b-02-var-001)
(u541b-j) (=u541b-ue0101) (=u541b-ue0100) (=u541b-k) (=u541b) (=koseki-038510) (=juki-541b) (=jmj-008081) (=dkw-03323) (=aj1-01797)
(u541b-t)
(u541b-t01)
(u541b-v01)
(u541b-var-001)
(u541b-var-002)
(juki-aeb6) (=toki-01013950) (=u541b-ue0102) (=jmj-008082)
(zihai-002639)
(zihai-012419)
(zihai-012431)
(zihai-012433)
(zihai-020716)
(hkcs_m541b)
(hkcs_m541b-p01-s00)
(hkcs_m541b-p02-s00)
(hkcs_m541b-p02-s01)
(hkcs_m541b-p02-s02)
(hkcs_m541b-p03-s00)
(hkcs_u541b-01)
(n-gtwinppx_u541b)
(n-gtwinppx_u541b-2)
(renpei_sandbox-017)
(tomm_u541b)
异体字:𠁈 (u20048)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20048) (=zihai-000905)
(extf-01080) (=ka-kc06086)
(koseki-045950) (=dkw-04020) (=jmj-030348)
(hkcs_m20048)
𠱩 (u20c69)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20c69)
(koseki-041460) (=dkw-03606)
(hkcs_m20c69)
𠱭 (u20c6d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20c6d) (=koseki-041470) (=dkw-03607)
𠱰 (u20c70)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20c70) (=zihai-012249)
(koseki-041480) (=dkw-03608)
𠺞 (u20e9e)
[異體字(漢語大字典)]
(u20e9e)
(chipanwang_sjzsr-0012)
(hkcs_m20e9e)
(n-gtwinppx_u20e9e)
𡚔 (u21694)
[疑難字考釋與研究]
[龍龕手鏡研究]
(u21694)
(dkw-06024)
(koseki-069080)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部