GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

zihai-115617 (『中華字海』1156ページ 17番目) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u590f) (u590f) (=koseki-065530) (=aj1-01350) (=j90-3246) (=juki-590f) (=u590f-k) (=u590f-ue0100) (=u590f-ue0101)
(u590f-01)
(u590f-02)
(u590f-02-itaiji-001)
(u590f-02-var-001)
(u590f-07-itaiji-001) (=soupcum_khitanlarge-260)
(u590f-07-var-001)
(u590f-07-var-002)
(u590f-14)
(u590f-g) (=jmj-009420)
(u590f-g14)
(u590f-itaiji-001)
(u590f-itaiji-002)
(u590f-itaiji-003)
(u590f-itaiji-004)
(u590f-itaiji-005)
(u590f-ue0102) (=u590f-t)
(u590f-var-001) (=jmj-009419)
(dkw-05720)
(gt-28240)
(irg2015-04801)
(koseki-065490) (=u590f-ue0103)
(koseki-065510)
(koseki-246930)
(u1f027)
(u2ff1-u268fb-u7236) (=gt-71037)
(u2ff1-u65e5-u5b83) (=unstable-bsh-f6c0)
(u2ff1-u9801-u5902-var-001)
(u2ff3-u268fb-u513f-u5902)
(u2ff3-u268fb-u513f-u5902-01)
(u2ff3-u268fb-u513f-u5902-05)
(u2ff3-u4e8c-u76ee-u5902) (=toki-01018540)
(zihai-051215)
(zihai-115617)
(ebag_s072-156)
(ebag_s122-098)
(ebag_s162-343)
(hkcs_m590f)
(hkcs_m590f-p02-s00)
(hkcs_m590f-p02-s01)
(hkcs_m590f-p02-s02)
(hkcs_m590f-p02-s03)
(hkcs_u590f)
(kamiyo_chars-u590f-itaiji-001)
异体字: (u5913)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5913) (=aj1-21373) (=dkw-05744) (=juki-5913) (=toki-01018680) (=u5913-ue0100) (=u5913-ue0101) (=jmj-009426)
(u5913-g)
(u5913-var-001) (=jmj-009425)
(koseki-065810) (=u5913-ue0102)
(hkcs_m5913)
(kk-shusei_kr024512-a-1)
(u5ec8)
[異體字(漢語大字典)]
(u5ec8) (=aj1-04745) (=juki-5ec8) (=koseki-106840) (=u5ec8-ue0100) (=jmj-011037)
(u5ec8-j)
(u5ec8-k)
(u5ec8-v)
(u5ec8-var-001)
(dkw-09435)
(hkcs_m5ec8)
(hkcs_u5ec8)
(u6630)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[韓国人名]
(u6630) (=twedu-a01791-001) (=aj1-16885) (=jmj-013241) (=juki-6630) (=koseki-155830) (=u6630-k) (=u6630-ue0100)
(dkw-13860)
(hkcs_m6630)
(hkcs_u6630)
𠀼 (u2003c)
[異體字(漢語大字典)]
(u2003c-jv) (=zihai-000745) (=u2003c)
(gt-00088) (=dkw-h0003)
(barcos_b89-4303)
(hkcs_m2003c)
𠌘 (u20318)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20318) (=dkw-00991) (=jmj-030732)
(u20318-ue0101)
(jmj-030731)
(koseki-011500)
(koseki-011710) (=juki-ad87) (=u20318-ue0100) (=nyukan-f200)
(hkcs_m20318)
(hkcs_u20318)
𠍺 (u2037a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2037a) (=kx-011804) (=kx-0118004) (=koseki-013200) (=dkw-01137)
(jmj-030791)
(hkcs_m2037a)
𡔰 (u21530)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21530) (=dkw-05669) (=koseki-064890)
𡕭 (u2156d)
[異體字(漢語大字典)]
(u2156d)
(koseki-065630) (=dkw-05727)
𡕻 (u2157b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2157b)
(dkw-05737)
(koseki-065740)
(ebag_kxr-01647)
𡕾 (u2157e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2157e)
(dkw-05738)
(koseki-065750)
𡖃 (u21583)
[異體字(漢語大字典)]
(u21583) (=dkw-05748)
(koseki-065880)
𣋗 (u232d7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u232d7)
(dkw-14215)
(koseki-160210)
𤴞 (u24d1e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24d1e-jv) (=dkw-22008) (=koseki-246980) (=u24d1e)
(u24d1e-var-001) (=gt-28246)
𧈄 (u27204)
[異體字(漢語大字典)]
(u27204)
𨂮 (u280ae)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u280ae)
(koseki-427020) (=dkw-37709)
(hkcs_m280ae)
𩖳 (u295b3)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u295b3) (=koseki-495730) (=dkw-43786)
𭐢 (u2d422)
[その他]
(u2d422-j) (=jmj-059471) (=u2d422) (=extf-01637)
(juki-afb3)
𭐣 (u2d423)
[その他]
(u2d423-j) (=jmj-057254) (=u2d423-ue0100) (=u2d423) (=extf-01639)
(jmj-057257) (=extf-01640) (=u2d423-ue0101)
(koseki-065470)
(koseki-065540)
(hkcs_m2d423)
𭐥 (u2d425)
[その他]
(u2d425-j) (=u2d425) (=juki-afb4) (=jmj-059472) (=extf-01641)
(hkcs_m2d425)
𭼂 (u2df02)
[その他]
(u2df02-j) (=dkw-49344) (=u2df02) (=koseki-246930) (=gt-28240) (=extf-04785)
(hkcs_m2df02)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部