GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

zihai-128410 (『中華字海』1284ページ 10番目) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字:𨛁 (u286c1) (u286c1)
(koseki-447350) (=dkw-39400) (=zihai-128410)
(zihai-128414)
异体字: (u90a6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u90a6-03)
(u90a6-itaiji-001)
(u90a6-itaiji-003)
(u90a6-j) (=zihai-017326) (=u90a6) (=dkw-39310) (=u90a6-v) (=u90a6-ue0103) (=u90a6-ue0100) (=u90a6-k) (=u90a6-g) (=koseki-446500) (=juki-90a6) (=jmj-026242) (=j90-4b2e) (=aj1-03676) (=gt-52932)
(u90a6-j02)
(u90a6-ue0102) (=aj1-14028) (=juki-bd83) (=koseki-446630) (=u90a6-ue0106) (=jmj-026243)
(u90a6-ue0105) (=gt-52934) (=fzyouhei_u90a6) (=juki-bd86) (=koseki-446640) (=u90a6-h) (=u90a6-t) (=u90a6-var-001) (=zihai-017405) (=jmj-026244)
(u90a6-ue0107) (=toki-01090640) (=u90a6-itaiji-002) (=zihai-017325)
(u90a6-var-002)
(u90a6-var-003)
(aj1-14027) (=unstable-bsh-f3b0) (=u90a6-ue0108) (=u90a6-ue0101) (=nyukan-ef99) (=koseki-446650) (=juki-bd84) (=jmj-026245) (=extd-08438)
(juki-bd85) (=u90a6-ue0104) (=jmj-026246) (=g-xc201924)
(u2ff0-u22189-u961d) (=zihai-017505) (=u2869c-var-001)
(u2ff0-u2ff1-u4491-u592b-u961d) (=zihai-017737)
(u2ff0-u624b-u961d) (=vnpf-6065c)
(u2ff0-u738b-u961d) (=zihai-071718) (=extf-04543)
(u2ff0-u90a6-u21fe8)
(u2ff0-u9fb6-u961d) (=zihai-017328)
(zihai-017311)
(zihai-017406)
(zihai-017506)
(zihai-017512)
(zihai-017523)
(zihai-017524)
(zihai-017621)
(zihai-017720)
(zihai-020151)
(zihai-070635)
(zihai-072332)
(zihai-128504)
(hkcs_m90a6)
(hkcs_m90a6-p02-s00)
(hkcs_m90a6-p03-s00)
(hkcs_u90a6)
(takata_my-gaiji-0102)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部