GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-07526 (『大漢和辞典』7526) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字:𡮟 (u21b9f) (u21b9f) (=dkw-07526)
(zihai-020418)
异体字: (u7d72)
[漢語俗字叢考]
(u7d72-03)
(u7d72-05)
(u7d72-05-var-001)
(u7d72-05-var-002)
(u7d72-05-var-003)
(u7d72-05-var-004)
(u7d72-05-var-005)
(u7d72-10)
(u7d72-10-var-001) (=u7d72-g10)
(u7d72-10-var-002)
(u7d72-10-var-003)
(u7d72-10-var-004)
(u7d72-g) (=sawd-45302)
(u7d72-g05)
(u7d72-g07)
(u7d72-itaiji-001)
(u7d72-itaiji-002)
(u7d72-j) (=dkw-27448) (=aj1-06078) (=ebag_kxr-01623) (=jmj-020109) (=juki-7d72) (=koseki-306620) (=u7d72-k) (=u7d72-ue0100) (=u7d72)
(u7d72-t) (=twedu-a03120) (=u7d72-h)
(u7d72-t05)
(u7d72-t10)
(u7d72-var-001)
(u7d72-var-002) (=zhangxinfang_hkrm-06111230)
(u7d72-var-003)
(u7d72-var-004)
(u7d72-var-005) (=zhangxinfang_hkrm-06111210) (=zihai-131929)
(u7d72-var-006)
(twedu-a03120-003)
(u2ff0-u7e9f-u7cf8)
(u2ff1-u221b6-u706c)
(u2ff1-u221b6-u706c-var-001)
(u2ff1-u535c-u2626b)
(u2ff1-u5e7a-cdp-89bb)
(hkcs_m7d72)
(hkcs_m7d72-p03-s00)
(hkcs_m7d72-p10-s00)
(hkcs_u7d72)
(univerx_u7d72)
𠬆 (u20b06)
[漢語俗字叢考]
(u20b06) (=dkw-03106) (=koseki-035960) (=jmj-031998)
𢇇 (u221c7)
[漢語俗字叢考]
[異體字(民國教育部)]
(u221c7-g)
(u221c7-itaiji-001)
(u221c7-itaiji-002)
(u221c7-jv) (=u221c7) (=dkw-09207) (=koseki-104210) (=gt-11603) (=cdp-8bd8)
(u221c7-t)
(u221c7-t07)
(u221c7-var-001)
(u221c7-var-002)
(u221c7-var-003)
(cdp-8643)
(cdp-8643-var-001)
(u2ff0-u5e7a-u221b6)
(u2ff0-u7cf8-u7d72)
(u2ff0-u7cf8-u7d72-var-001)
(u2ff1-u221b6-u5927)
(u2ff1-u221b6-u5927-01)
(u2ff1-u35ca-u5efe)
(u2ff1-u9fb4-u2ff5-u5182-u53b6-var-001) (=u221c7-07-itaiji-001)
(u2ff2-u5415-u5e7a-u5415)
(u2ff2-u5415-u7cf8-u5415)
(u2ff3-u221b6-u4e00-u536f)
(u2ffb-u4e0c-u4e8c)
(hkcs_m221c7)
(hkcs_m221c7-p02-s00)
(hkcs_m221c7-p16-s00)
(hkcs_u221c7)
(ligang_hkrm-06133710)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部