GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-31817 (『大漢和辞典』31817) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字:𦸝 (u26e1d) (u26e1d)
(koseki-359640) (=dkw-31817)
异体字: (u85e4)
[異體字(漢語大字典)]
(u85e4-g)
(u85e4-itaiji-002)
(u85e4-itaiji-004)
(u85e4-itaiji-005)
(u85e4-itaiji-006)
(u85e4-j) (=inaz_hkrm-08041213) (=inaz_hkrm-08041132) (=u85e4-ue0100) (=u85e4) (=koseki-366460) (=juki-85e4) (=jmj-023079) (=j90-4623) (=gt-43350) (=dkw-32340d) (=aj1-03195)
(u85e4-ue0101) (=toki-01081980) (=k0-5476) (=juki-ba83) (=aj1-13957)
(u85e4-ue0102)
(u85e4-ue0103) (=koseki-367200) (=juki-ba8f) (=gt-43557) (=dkw-32340)
(u85e4-ue0104)
(u85e4-ue0105) (=u85e4-var-001) (=nyukan-ef83) (=juki-ba84)
(u85e4-ue0106) (=toki-01081830) (=juki-ba80) (=jmj-060144)
(u85e4-ue0107) (=u85e4-itaiji-001) (=toki-01081790) (=nyukan-eff1)
(u85e4-ue0108) (=toki-01082170) (=u85e4-k)
(u85e4-var-002)
(u85e4-var-003)
(u85e4-var-004)
(u85e4-var-005)
(gt-73435)
(irg2015-03675)
(sawd-17207)
(sawn-f47de)
(toki-01053540)
(toki-01082130)
(toki-01082180)
(u2ff1-u8279-u23f68)
(u2ff1-u8279-u23f68-var-001)
(u2ff1-u8279-u2ff0-u6708-u51ac)
(u2ff1-u8279-u2ff0-u6708-u535c)
(u2ff1-u8279-u2ff2-u6708-u539f-u23cfe) (=unstable-bsh-f287)
(u2ff1-u9fb9-u5c0f) (=u85e4-itaiji-003)
(z-sat06065)
(ebag_s140-309)
(hkcs_m85e4)
(inaz_hkrm-08040731)
(inaz_hkrm-08040742)
(inaz_hkrm-08041320)
(inaz_hkrm-08041330)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-001)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-002)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-003)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-004)
(n-gtwinppx_kanjishashin-010-059)
(n-gtwinppx_u85e4)
(narutaki_my-gaiji-002)
(tomm_u85e4)
𧀬 (u2702c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2702c)
(koseki-366950) (=dkw-32314)
(hkcs_m2702c)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部