GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-32990 (『大漢和辞典』32990) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字: (u86d4) (u86d4) (=u86d4-ue0100) (=u86d4-k) (=koseki-375190) (=juki-86d4) (=dkw-32990) (=aj1-06499)
(hkcs_m86d4)
异体字: (u75d0)
[←简化字]
[入管正字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u75d0) (=u75d0-ue0100) (=koseki-248450) (=dkw-22157)
(u75d0-g) (=sawd-01025)
(u75d0-ue0101) (=waseikanji-no-jiten-1146) (=u75d0-itaiji-001) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-236) (=koseki-249350) (=kokuji-no-jiten-0596) (=kkdjg-kokuji-a0488)
(hkcs_m75d0)
(u7858)
[入管正字]
(u7858)
(hkcs_m7858)
(u8698)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8698) (=dkw-32876) (=aj1-15086) (=juki-8698) (=koseki-373920) (=u8698-ue0100)
(hkcs_m8698)
(lanseki_hkrm-10023410) (=lanseki_hkrm-10023520)
(u86b4)
[関連字(JIS X 0212)]
(u86b4) (=u86b4-ue0100) (=koseki-374450) (=juki-86b4) (=dkw-32923) (=aj1-22413)
(zihai-119738)
(hkcs_m86b4)
(hkcs_u86b4)
(lanseki_hkrm-10033512)
(u86d0)
[可洪音義研究]
(u86d0) (=dkw-32985) (=koseki-375140)
(hkcs_m86d0)
(u86d5)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u86d5) (=cbeta-00310) (=aj1-18588) (=koseki-375200) (=u86d5-ue0100) (=juki-86d5)
(dkw-32991)
(hkcs_m86d5)
(u8716)
[←简化字]
[入管正字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u8716)
(hkcs_m8716)
𧍚 (u2735a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2735a)
(koseki-378560) (=dkw-33276)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部