GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-45399 (『大漢和辞典』45399) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字: (u9aed) (u9aed) (=u9aed-ue0100) (=koseki-514110) (=juki-9aed) (=dkw-45399) (=aj1-03480)
(u9aed-itaiji-001)
(zihai-148909)
(zihai-159228)
(hkcs_m9aed)
(komi-win10_mario)
异体字: (u983e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u983e) (=u983e-ue0100) (=koseki-493060) (=juki-983e) (=aj1-15291)
(dkw-43531)
(zihai-158729)
(hkcs_m983e)
(u983f)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u983f) (=koseki-493050) (=cbeta-07819)
(dkw-43530)
(u2ff0-u2ff1-u5f61-u6b64-u9875)
(hkcs_m983f)
𨱲 (u28c72)
[異體字(漢語大字典)]
(u28c72)
(hkcs_m28c72)
𨲝 (u28c9d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28c9d) (=dkw-41166) (=koseki-467310)
(u28c72-itaiji-001)
𨲦 (u28ca6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28ca6) (=koseki-467420)
(dkw-41176)
𩑽 (u2947d)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2947d-jv) (=u2947d) (=koseki-491810)
(dkw-43413)
(hkcs_m2947d)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部