GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m8c37-p01-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m8c37-p01-s00) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u8c37) (u8c37-01)
(u8c37-02)
(u8c37-02-var-001)
(u8c37-02-var-002)
(u8c37-04)
(u8c37-06)
(u8c37-07-itaiji-001)
(u8c37-08)
(u8c37-g08)
(u8c37-itaiji-001)
(u8c37-itaiji-002)
(u8c37-itaiji-003)
(u8c37-j) (=otakusei_hkrm-02063330) (=hdic_hkrm-03083132) (=otakusei_hkrm-03083132) (=u8c37-ue0100) (=u8c37-k) (=u8c37-g) (=u8c37) (=u2f95) (=koseki-410740) (=k0-4d5b) (=juki-8c37) (=jmj-024866) (=dkw-36182) (=aj1-02921)
(u8c37-t) (=twedu-a03902) (=twedu-c13350-003)
(u8c37-t01)
(u8c37-t02)
(u8c37-v01)
(u8c37-v02)
(u8c37-var-001)
(u8c37-var-002)
(toki-01002940)
(twedu-a03902-003)
(twedu-a03902-008)
(twedu-a03902-009)
(u2ff0-u8c37-u21fe8)
(u2ff0-u961d-u2f817)
(u2ff1-u4491-cdp-8cc8)
(u2ff1-u4491-u53e3) (=juchen-490406) (=zihai-038217)
(u2ff1-u4491-u53e3-var-001)
(u2ff1-u4e37-u2201b) (=toki-01014010) (=heisei-tk01014010)
(u2ff1-u4ebc-u65e5) (=twedu-a03902-005)
(u2ff1-u4ebc-u76ee) (=zihai-010206) (=twedu-a03902-006)
(u2ff1-u516b-u4ebc-var-001)
(u2ff1-u723b-u53e3) (=unstable-bsh-f55b) (=irg2017-00386) (=uk-10062) (=twedu-c13350-002)
(u2ff3-u4e37-cdp-8bc8-u53e3) (=heisei-tk01013890) (=toki-01013890)
(u2ff3-u516b-u201a2-u4e00) (=u2ff1-u516b-u4ebc)
(u2ffb-u4e36-u53f3)
(hkcs_m8c37)
(hkcs_m8c37-p01-s00)
(hkcs_m8c37-p01-s01)
(hkcs_m8c37-p02-s00)
(hkcs_m8c37-p02-s01)
(hkcs_m8c37-p02-s02)
(hkcs_m8c37-p02-s03)
(hkcs_m8c37-p04-s00)
(hkcs_m8c37-p04-s01)
(hkcs_u8c37-01)
(hkcs_u8c37-04)
(ligang_u8c37-var-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-123)
异体字: (u2f95)
[康煕部首(非漢字)]
(u5671)
[異體字(漢語大字典)]
(u5671) (=u5671-ue0101) (=u5671-ue0100) (=koseki-050420) (=juki-5671) (=jsp-3651) (=dkw-04403) (=aj1-14407)
(u5671-g)
(jmj-008693)
(jmj-008694)
(juki-af18) (=u5671-ue0102)
(hkcs_m5671)
(hkcs_u5671)
(otakusei_hkrm-02053210)
(u7a40)
[←简化字]
[異體字(民國教育部)]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u7a40-g) (=u7a40-t)
(u7a40-itaiji-001)
(u7a40-j) (=u7a40-ue0102) (=u7a40-ue0101) (=u7a40) (=koseki-281930) (=juki-7a40) (=jmj-019140) (=dkw-25188d) (=cdpo-8cfc) (=aj1-02052)
(u7a40-var-001)
(koku-ty-00054)
(koku-ty-00055)
(u2f959) (=u7a40-ufe01)
(u2f959-t) (=u2f959-kp)
(ufa54) (=ufa54-j) (=dkw-25221) (=aj1-13343) (=jmj-030282) (=juki-fa55) (=koseki-282340) (=u7a40-k) (=u7a40-ue0100) (=u7a40-ue0103) (=u7a40-ufe00)
(daekyo_u7a40-itaiji-999)
(ebag_s066-455)
(ebag_s066-472)
(ebag_s079-097)
(hdic_u6996-var-001)
(hkcs_m7a40)
(inaz_hkrm-08047332)
(kamiyo_chars-u7a40-itaiji-001)
(tomm_ufa54)
𠔌 (u2050c)
[異體字(民國教育部)]
(u2050c) (=kx-012715) (=kx-0127015) (=koseki-017130) (=jmj-030987) (=dkw-01465)
(u2050c-01)
(u2050c-i) (=u2050c-g)
(u2050c-t) (=twedu-a03902-010) (=twedu-c00403) (=twedu-c13350-001)
(hkcs_m2050c)
𡵾 (u21d7e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21d7e-g)
(u21d7e-jv) (=koseki-090150) (=dkw-07947) (=u21d7e)
(u21d7e-t) (=twedu-a03902-001)
(u2ff1-u5c71-u5b54) (=unstable-bsh-e6a4) (=irg2017-01057) (=extd-02411)
(u2ff1-u5c71-u5b54-var-001) (=g-cyy00564) (=uk-10880)
𧮫 (u27bab)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(その他)]
(u27bab) (=otakusei_hkrm-02053232) (=koseki-410750) (=dkw-36183) (=cdp-88f5)
(u27bab-01-itaiji-001)
(u27bab-01-itaiji-002)
(u27bab-jv01)
(u27bab-var-001)
(u27bab-vv01)
(twedu-c13350) (=u27bab-t)
(hkcs_m27bab)
(hkcs_m27bab-p01-s00)
(hkcs_m27bab-p02-s00)
(otakusei_hkrm-02063330)
𭶻 (u2ddbb)
[その他]
(u2ddbb-jv) (=sawd-00135) (=zihai-089603) (=u2ddbb) (=twedu-a03902-004) (=twedu-a00506-002) (=sawn-f3553) (=sawd-15913) (=extf-04408)
(u2ddbb-tv) (=cc-295f)
(u2ff0-u53e3-u3919) (=sawd-00138) (=sawn-f3556)
(u2ff1-u7236-cdp-89cc)
(u2ff1-u7236-u4e01) (=sawn-f3554) (=sawd-00136)
(hkcs_m2ddbb)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部