GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u884c-10 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+884C「行」偏化変形部品) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u884c) (u884c-05)
(u884c-05-var-001)
(u884c-05-var-002)
(u884c-10)
(u884c-11)
(u884c-11-var-001)
(u884c-11-var-002)
(u884c-g) (=gt-45899)
(u884c-g05)
(u884c-g10)
(u884c-g11)
(u884c-itaiji-001)
(u884c-j) (=sarashina_hkrm-01045212) (=otakusei_hkrm-02123511) (=hdic_hkrm-07012442) (=otakusei_hkrm-02118622) (=sarashina_hkrm-07012442) (=ligang_hkrm-03056413) (=ufa08-k) (=u884c) (=dkw-34029) (=fzyouhei_u884c) (=jmj-023863) (=u884c-t) (=ufa08) (=u884c-ufe00) (=u884c-ue0100) (=u884c-k) (=u2f8f) (=koseki-387050) (=k0-7a3c) (=k0-7a21) (=juki-884c) (=aj1-02022)
(cc-2240)
(cdp-8671)
(cdp-8671-var-001)
(cdp-88a1)
(cdp-88a1-var-001)
(k5-02c2)
(ka-kc00108)
(sosho-u884c-001)
(twedu-a03699-002)
(u2ff0-u2ff1-u200ce-u200cd-u2ff1-u200ca-cdp-86e8) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-129)
(u2ff0-u2ff1-u200ce-u200cd-u2ff1-u200ca-cdp-86e8-var-001)
(u2ff0-u4f42-u4e8d) (=zihai-007806)
(u2ff0-u4f5a-u4e8d) (=zihai-007926)
(u2ff0-u5f61-u2cf3d) (=twedu-a03699-003)
(u2ff0-u5f73-u5e72) (=u884c-07-var-001)
(u2ff0-u884c-u21fe8)
(u2ff1-u200ce-u200d1)
(u2ff1-u200ce-u200d1-var-001)
(zihai-001602)
(ebag_s060-073)
(ebag_s144-003)
(ebag_s144-006)
(fitzgerald_tong084)
(hkcs_m884c)
(hkcs_m884c-p05-s00)
(hkcs_m884c-p05-s01)
(hkcs_m884c-p05-s02)
(hkcs_m884c-p05-s03)
(hkcs_m884c-p05-s04)
(hkcs_u884c)
(moro_itaiji001gyou)
(toikawa_u884c-var-001) (=toikawa_hkrm-02100142)
(yukihisa0119_u002w)
异体字: (u2f8f)
[康煕部首(非漢字)]
(ufa08)
[UCS互換]
[入管正字]
𠎢 (u203a2)
[異體字(民國教育部)]
(u203a2) (=koseki-013310) (=dkw-01151)
(jmj-030799)
(zihai-009127)
(hkcs_m203a2)
𧗞 (u275de)
[異體字(漢語大字典)]
(u275de) (=dkw-34031) (=koseki-387070)
(hkcs_m275de)
𧗟 (u275df)
[異體字(漢語大字典)]
(u275df)
(koseki-387080) (=dkw-34032)
(hkcs_m275df)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部