GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-37473 (『大漢和辞典』37473) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字: (u8dd7) (u8dd7) (=zhangxinfang_hkrm-05076131) (=dkw-37473) (=aj1-17136) (=juki-8dd7) (=koseki-424480) (=u8dd7-ue0100)
(hkcs_m8dd7)
异体字: (u67ce)
[異體字(漢語大字典)]
(u67ce) (=hdic_hkrm-03093640) (=otakusei_hkrm-03093640) (=dkw-14616) (=jmj-013755) (=aj1-05176) (=juki-67ce) (=koseki-164650) (=u67ce-ue0100)
(hkcs_m67ce)
(u80d5)
[異體字(漢語大字典)]
(u80d5) (=linchuyi_hkrm-02132620) (=dkw-29380) (=aj1-18418) (=juki-80d5) (=koseki-327790) (=u80d5-ue0100)
(hkcs_m80d5)
(u8dba)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8dba) (=zhangxinfang_hkrm-05076132) (=dkw-37392) (=aj1-06792) (=juki-8dba) (=koseki-423640) (=u8dba-k) (=u8dba-ue0100)
(hkcs_m8dba)
𧿤 (u27fe4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27fe4) (=koseki-424010) (=dkw-49746)
𨁵 (u28075)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28075) (=zhangxinfang_hkrm-05076210) (=cbeta-00852) (=dkw-37601) (=koseki-425910)
(hkcs_m28075)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部