GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

c5-3a4c (CNS 11643規格例示字形 第5字面3A4C) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字:𥆌 (u2518c) (u2518c-jv) (=u2518c-t) (=u2518c) (=koseki-261120) (=c5-3a4c)
(cbeta-06988)
(dkw-23345)
异体字: (u4030)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4030) (=jmj-002829) (=koseki-261100)
(dkw-23343)
(zihai-105736)
(hkcs_m4030)
(u89d2)
[可洪音義研究]
[字典考正]
(u89d2-01) (=hkcs_u89d2-01)
(u89d2-01-itaiji-001)
(u89d2-01-var-001)
(u89d2-02)
(u89d2-02-itaiji-001)
(u89d2-04)
(u89d2-07-var-001)
(u89d2-14)
(u89d2-g01)
(u89d2-g02)
(u89d2-g04)
(u89d2-itaiji-003) (=juki-bb45) (=u89d2-ue0103)
(u89d2-itaiji-004)
(u89d2-j) (=u89d2) (=dkw-35003) (=fzyouhei_u89d2) (=jmj-024281) (=zihai-144302) (=u89d2-ue0102) (=u89d2-ue0101) (=u89d2-k) (=u2f93) (=koseki-397750) (=k0-4a47) (=juki-89d2) (=hkcs_u89d2) (=aj1-01455) (=u89d2-t)
(aj1-13682) (=cdp-8a57) (=juki-bb44) (=koseki-397760) (=u2ec6) (=u89d2-g) (=u89d2-itaiji-001) (=u89d2-ue0104) (=zihai-144301) (=u89d2-ue0100)
(koseki-397770) (=jmj-058730) (=extf-06790) (=u2e5e0)
(koseki-397800) (=jmj-058731) (=extf-06789) (=u2e5df)
(sawn-f47d7) (=sawd-17124)
(sawn-f47d8) (=sawd-17125)
(u2ff1-u2008a-u2e86) (=unstable-bsh-f0df) (=u89d2-itaiji-005)
(u2ff1-u2008a-u2e86-var-001)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-u5182-u571f) (=n-gtwinppx_kanjishashin-005-037) (=daitudien-048304) (=u89d2-itaiji-002)
(u2ff1-u2008a-u6708)
(zihai-001847)
(ebag_s148-005)
(hkcs_m89d2)
(hkcs_m89d2-p01-s00)
(hkcs_m89d2-p01-s01)
(hkcs_m89d2-p01-s10)
(hkcs_m89d2-p01-s20)
(hkcs_m89d2-p02-s00)
(hkcs_m89d2-p0201-s00)
(hkcs_m89d2-p0201-s10)
(hkcs_m89d2-p03-s00)
(hkcs_m89d2-p04-s00)
(hkcs_m89d2-p14-s00)
(hkcs_u89d2-01-var-001)
(sz_u89d2)
𦛲 (u266f2)
[漢語俗字叢考]
(u266f2) (=dkw-29567) (=koseki-329740)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部