GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

dkw-28843 (『大漢和辞典』28843) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

諸橋轍次《大汉和辞典》

关联字形

关联字: (u8003) (u8003-g) (=hkcs_u8003)
(u8003-g02)
(u8003-j) (=u8003-ue0102) (=u8003-ue0100) (=u8003-k) (=u8003) (=koseki-322170) (=juki-8003) (=jmj-020753) (=j90-394d) (=aj1-02015)
(u8003-t)
(u8003-var-001)
(u8003-var-002)
(u8003-var-003)
(j83-394d) (=u8003-ue0103) (=u8003-ue0101) (=juki-b8a6) (=dkw-28843) (=aj1-13445)
(k5-0a1a)
(u2ff1-u8001-u4e02)
(u2ff8-u2ff1-u571f-u4e3f-u2ff1-u2e8a-u200cc)
(hkcs_m8003)
(hkcs_m8003-p01-s00)
(hkcs_m8003-p02-s00)
(hkcs_u8003-02)
(n-gtwinppx_u8003)
异体字: (u4e02)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4e02-01)
(u4e02-02)
(u4e02-04)
(u4e02-04-var-001)
(u4e02-05)
(u4e02-05-itaiji-001)
(u4e02-08)
(u4e02-09)
(u4e02-g) (=zihai-000108) (=hkcs_u4e02) (=fzyouhei_u4e02)
(u4e02-g02) (=tomita_rtk-1303)
(u4e02-g04)
(u4e02-g08)
(u4e02-g14)
(u4e02-j) (=hitsujun-u4e02-002) (=dkw-00003) (=kx-0075005) (=cbeta-08172) (=jmj-006296) (=tron-08-2123) (=aj1-17234) (=juki-4e02) (=kx-007505) (=u4e02-ue0100) (=gt-00003) (=cdp-8bcd) (=u4e02)
(u4e02-t) (=c4-2126)
(u4e02-t02)
(u4e02-t04)
(cc-2131)
(cdp-89bf)
(cdp-8bbf) (=u4e02-itaiji-001)
(cdp-8bbf-05)
(cdp-8bbf-var-001) (=u4e02-07-itaiji-002)
(cdp-8bbf-var-002) (=u4e02-07-itaiji-001)
(cdp-8bbf-var-003) (=u4e02-itaiji-002)
(cdp-8bbf-var-005)
(cdpo-9edd)
(koseki-000030)
(u2ff1-u2e8a-u200cc)
(u2ff1-u2e8a-u31c6)
(u2ff1-u4e05-u200cc)
(u2ff1-u4e05-u200cc-var-001) (=t13-2127) (=c13-2127) (=twedu-a00009-004)
(u2ff1-u4e05-u200cc-var-002) (=unstable-bsh-eb77)
(u2ff1-u5196-u200d1)
(u310e) (=c1-2550)
(u31b6) (=c1-2950)
(hkcs_m4e02)
(hkcs_m4e02-p01-s00)
(hkcs_m4e02-p02-s00)
(hkcs_m4e02-p02-s01)
(hkcs_m4e02-p04-s00)
(kamiyo_parts-u4e02)
(kamiyo_parts-u4e02-02)
(u6537)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[韓国人名]
(u6537-j) (=u6537) (=dkw-13111) (=u6537-ue0100) (=u6537-k) (=koseki-146650) (=juki-6537) (=jmj-012951) (=aj1-05060)
(hkcs_m6537)
𦒱 (u264b1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u264b1-jv) (=cdpo-9d46) (=koseki-322180) (=dkw-28844) (=u264b1)
(u264b1-var-001)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部