GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

fzyouhei_u7e6b (ユーザー fzyouhei 占有グリフ u7e6b) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u7e6b) (u7e6b-g) (=fzyouhei_u7e6b)
(u7e6b-j) (=u7e6b) (=u7e6b-ue0101) (=dkw-27940) (=u7e6b-ue0103) (=u7e6b-ue0100) (=u7e6b-k) (=koseki-312300) (=jx1-2004-7e7e) (=juki-7e6b) (=jsp-545a) (=j78-3752) (=aj1-07671)
(u7e6b-t)
(koseki-312240) (=juki-b85b) (=u7e6b-ue0102) (=unc-155)
(u2ff0-u7cf8-u4e94)
(zihai-133226)
(zihai-134105)
(hkcs_m7e6b)
(hkcs_u7e6b)
(tomm_u7e6b)
异体字: (u7cfb)
[←繁体字]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u7cfb) (=u7cfb-ue0101) (=u7cfb-ue0100) (=u7cfb-k) (=koseki-304300) (=juki-7cfb) (=jmj-019949) (=dkw-27223) (=aj1-01829)
(u7cfb-02)
(u7cfb-02-var-001)
(u7cfb-02-var-002)
(u7cfb-02-var-003)
(u7cfb-02-var-004)
(u7cfb-07)
(u7cfb-07-var-001)
(u7cfb-08-itaiji-001)
(u7cfb-g) (=hkcs_u7cfb) (=fzyouhei_u7cfb)
(u7cfb-g02)
(u7cfb-g07)
(u7cfb-itaiji-001)
(u7cfb-itaiji-002)
(u7cfb-j)
(u7cfb-t)
(u7cfb-t02)
(u7cfb-ue0102) (=toki-01071180)
(u7cfb-v)
(u7cfb-var-001)
(u7cfb-var-002)
(u7cfb-var-003)
(u7cfb-var-004)
(u2ff1-u2ff0-u24cb6-u7537-u5973) (=u7cfb-itaiji-003) (=unstable-bsh-e989)
(zihai-011305)
(zihai-020123) (=u7cfb-07-itaiji-001)
(zihai-070617)
(hkcs_m7cfb)
(hkcs_m7cfb-p02-s00)
(hkcs_m7cfb-p02-s01)
(hkcs_m7cfb-p02-s02)
(hkcs_u7cfb-02)
(u7e18)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7e18) (=dkw-27763) (=koseki-310260)
(zihai-132854)
(hkcs_m7e18)
(u7e4b)
[拡張新旧]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7e4b-j) (=u7e4b) (=u7e4b-ue0100) (=koseki-311510) (=juki-7e4b) (=j83-3752) (=dkw-h0486) (=aj1-01832)
(hkcs_m7e4b)
𣪠 (u23aa0)
[異體字(漢語大字典)]
(u23aa0-01)
(u23aa0-g)
(u23aa0-itaiji-001)
(u23aa0-jv) (=u23aa0) (=dkw-16652) (=cdp-8cf6) (=cbeta-07365)
(u23aa0-t)
(u2ff0-cdp-8bd0-u6bb3)
(u2ff0-u2ffb-u20b9b-u5c71-u6bb3)
(u2ff0-u5c08-u6bb3)
(u2ff0-u8eca-u2ff1-u2008a-u53c8)
(u2ff0-u8f66-u53c8)
(u2ff0-u8f66-u53c8-var-001) (=sosho-u23aa0-001)
(hkcs_m23aa0)
(hkcs_m23aa0-p02-s00)
(hkcs_m23aa0-p02-s01)
(hkcs_m23aa0-p02-s02)
(hkcs_m23aa0-p03-s00)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部