GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

gt-36329 (GT番号 036329) (@7)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u7f52) (u7f52-03) (=u7f52-g) (=fzyouhei_u7f52)
(u7f52-03-var-001)
(u7f52-07)
(u7f52-07-var-001)
(u7f52-07-var-002)
(u7f52-h) (=cdp-8b48) (=gt-75871)
(u7f52-itaiji-001)
(u7f52-j) (=unstable-u1b52c) (=aj1-14999) (=dkw-28200) (=gt-36329) (=juki-7f52) (=koseki-315190) (=u2eab) (=u7f52-ue0100) (=zihai-122202) (=cbeta-07347) (=hkcs_u7f52) (=u7f52-t) (=u7f52)
(u7f52-var-002)
(u2eb2) (=u2ff4-u56d7-u4e37-var-002) (=u2ff4-u56d7-u4e37-var-001)
(u2ffb-u5415-cdp-8969) (=u7f52-itaiji-002)
(hkcs_h7f52)
(hkcs_m7f52)
(hkcs_m7f52-p03-s00)
(hkcs_m7f52-p03-s01)
(hkcs_u7f52-03)
(ichitenfont_u7f52)
异体字: (u2eab)
[同型異字]
[部首(非漢字)]
(u2eb2)
[部首(非漢字)]
(u34c1)
[偏旁]
(u34c1-03)
(u34c1-03-var-001)
(u34c1-03-var-002)
(u34c1-03-var-003)
(u34c1-03-var-004)
(u34c1-03-var-005)
(u34c1-gv03)
(u34c1-h)
(u34c1-j) (=u34c1) (=u34c1-ue0100) (=u2eb3) (=toki-01073170) (=juki-34c1) (=aj1-18384)
(u34c1-var-001)
(cdp-8c7e)
(jmj-000154)
(u2eb4)
(hkcs_m34c1)
(hkcs_m34c1-p0203-s00)
(hkcs_m34c1-p03-s00)
(hkcs_u34c1-03)
(u7f51)
[偏旁]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
[関連字(その他)]
(u7f51-03)
(u7f51-03-var-001)
(u7f51-05)
(u7f51-07-itaiji-001)
(u7f51-07-var-001)
(u7f51-g) (=fzyouhei_u7f51)
(u7f51-j) (=u7f51) (=dkw-28199) (=zihai-122201) (=u7f51-ue0100) (=u2f79) (=koseki-315210) (=juki-7f51) (=aj1-06163)
(cdp-854b) (=u2ffb-u5182-u4ece)
(shincho-09237)
(u2ff0-u51ab-u53c8)
(u2ff1-u2053f-u5315) (=zihai-122211)
(u2ff1-u4e00-u4ece)
(u2ff1-u4e00-u4ece-var-001)
(u2ff1-u7f53-u4e0a) (=zihai-122220)
(u2ff5-cdp-8bc0-u4ece)
(u2ff5-u5182-cdp-89d5)
(zihai-006232)
(zihai-006245) (=g-hzr1011408) (=irg2015-00297)
(zihai-006247) (=irg2015-00298) (=g-hzr1011409)
(zihai-006305)
(zihai-006413)
(zihai-006419) (=zihai-122721)
(zihai-043229)
(zihai-043230)
(zihai-122231)
(zihai-133039)
(hkcs_m7f51)
(univerx_u7f51-001)
(u7f53)
[偏旁]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7f53-03) (=u5188-03) (=fzyouhei_u7f53)
(u7f53-j) (=u7f53-ue0100) (=u7f53) (=u2eb1) (=koseki-315120) (=juki-7f53) (=aj1-15000)
(u7f53-var-001) (=u5188-var-001)
(hkcs_m7f53)
𠱠 (u20c60)
[関連字(その他)]
(u20c60-07)
(u20c60-jv) (=dkw-03582) (=koseki-041230) (=cbeta-30007) (=u20c60-i) (=u20c60-g) (=u20c60)
(u20c60-t)
(hkcs_m20c60-p04-s00)
(hkcs_u20c60)
𮊂 (u2e282)
[その他]
(u2e282-itaiji-001)
(u2e282-j) (=waseikanji-no-jiten2014-0320) (=waseikanji-no-jiten-0255) (=u2e282) (=koseki-315760) (=kokuji-no-jiten-0123) (=kkdjg-kokuji-b0051) (=jmj-058340) (=extf-05818)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部