GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m5ec8 (ユーザー hkcs 占有グリフ m5ec8) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5ec8) (u5ec8-j) (=u5ec8-ue0100) (=koseki-106840) (=juki-5ec8) (=jmj-011037) (=aj1-04745) (=u5ec8)
(u5ec8-k)
(u5ec8-v)
(u5ec8-var-001)
(dkw-09435)
(hkcs_m5ec8)
(hkcs_u5ec8)
异体字: (u53a6)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[関連字(JIS X 0212)]
[韓国人名]
(u53a6-j) (=u53a6) (=zihai-003913) (=jmj-007945) (=u53a6-ue0100) (=u53a6-k) (=koseki-034610) (=juki-53a6) (=cdpo-9cd3) (=aj1-04324) (=u53a6-g)
(u53a6-var-001)
(dkw-02993)
(u2ff8-u5382-u4e0b) (=unstable-bsh-f0a6) (=u53a6-itaiji-001) (=n-gtwinppx_kanjishashin-007-003)
(hkcs_m53a6)
(hkcs_u53a6)
(u590f)
[異體字(漢語大字典)]
(u590f-01)
(u590f-02)
(u590f-02-itaiji-001)
(u590f-02-var-001)
(u590f-07-itaiji-001) (=soupcum_khitanlarge-260)
(u590f-07-var-001)
(u590f-07-var-002)
(u590f-14)
(u590f-g) (=jmj-009420)
(u590f-g14)
(u590f-itaiji-001) (=unstable-bsh-f0ef)
(u590f-itaiji-002)
(u590f-itaiji-003)
(u590f-itaiji-004)
(u590f-itaiji-005)
(u590f-j) (=u590f) (=u590f-ue0101) (=u590f-ue0100) (=u590f-k) (=juki-590f) (=j90-3246) (=aj1-01350) (=koseki-065530)
(u590f-t) (=u590f-ue0102)
(u590f-var-001) (=jmj-009419)
(dkw-05720)
(gt-28240)
(irg2017-04340)
(koseki-065490) (=u590f-ue0103)
(koseki-065510)
(koseki-246930)
(u1f027)
(u2ff0-u599f-u9801) (=unstable-bsh-f67e) (=irg2015-04801)
(u2ff0-u599f-u9801-var-001) (=utc-01598)
(u2ff1-u268fb-u7236) (=gt-71037)
(u2ff1-u65e5-u5b83) (=unstable-bsh-f6c0)
(u2ff1-u65e5-u866b) (=utc-01501) (=unstable-bsh-f613) (=rui6-e013) (=irg2015-03698)
(u2ff1-u767d-u5902)
(u2ff1-u9801-u5902-var-001)
(u2ff3-u268fb-u513f-u5902)
(u2ff3-u268fb-u513f-u5902-01)
(u2ff3-u268fb-u513f-u5902-05)
(u2ff3-u4e8c-u76ee-u5902) (=toki-01018540)
(u2ff3-u767e-u5196-u6b79)
(zihai-010903)
(zihai-051215)
(zihai-115617)
(ebag_s072-156)
(ebag_s122-098)
(ebag_s162-343)
(hkcs_m590f)
(hkcs_m590f-p02-s00)
(hkcs_m590f-p02-s01)
(hkcs_m590f-p02-s02)
(hkcs_m590f-p02-s03)
(hkcs_u590f)
(kamiyo_chars-u590f-itaiji-001)
𢇗 (u221d7)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u221d7) (=dkw-09226) (=koseki-104460)
𢌂 (u22302)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22302)
(dkw-09549)
(koseki-107950)
(hkcs_m22302)
𢌉 (u22309)
[異體字(民國教育部)]
(u22309)
(dkw-09556)
(koseki-108030)
𤹉 (u24e49)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24e49) (=n-gtwinppx_ksbs124)
(u24e49-var-001) (=koseki-251250)
(dkw-22428)
𭕥 (u2d565)
[その他]
(u2d565-j) (=extf-02013) (=u2d565) (=jmj-059519) (=toki-01024170) (=nyukan-f259) (=juki-b05b)
(hkcs_m2d565)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部