GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论显示源码历史

hkcs_m7af9-p03-s11 (ユーザー hkcs 占有グリフ m7af9-p03-s11) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u7af9) (u7af9-03) (=u25ad7-g) (=u25ad7-i) (=u7af9-g03)
(u7af9-03-var-001)
(u7af9-03-var-002)
(u7af9-03-var-003)
(u7af9-03-var-004)
(u7af9-03-var-006)
(u7af9-03-var-007)
(u7af9-03-var-008)
(u7af9-03-var-009)
(u7af9-03-var-010)
(u7af9-03-var-011)
(u7af9-03-var-012)
(u7af9-03-var-013)
(u7af9-03-var-014)
(u7af9-itaiji-001)
(u7af9-itaiji-002)
(u7af9-j) (=tudien-56807) (=hdic_hkrm-08080111) (=hdic_hkrm-08079833) (=hdic_hkrm-08079831) (=hdic_hkrm-08079512) (=hdic_hkrm-08079442) (=hdic_hkrm-08079432) (=hdic_hkrm-08086111) (=hdic_hkrm-08080631) (=hdic_hkrm-08074832) (=hdic_hkrm-08073712) (=hdic_hkrm-08061210) (=u7af9-ue0100) (=u7af9-t) (=u7af9-k) (=u7af9-h) (=u7af9-g) (=u7af9) (=u2f75) (=twedu-a02984) (=koseki-289110) (=juki-7af9) (=jmj-019366) (=hdic-tanki06_hkrm-08086111) (=hdic-tanki06_hkrm-08080631) (=hdic-tanki06_hkrm-08080111) (=hdic-tanki06_hkrm-08079833) (=hdic-tanki06_hkrm-08079831) (=hdic-tanki06_hkrm-08079512) (=hdic-tanki06_hkrm-08079442) (=hdic-tanki06_hkrm-08079432) (=hdic-tanki06_hkrm-08074832) (=hdic-tanki06_hkrm-08073712) (=hdic-tanki06_hkrm-08061210) (=gt-33341) (=dkw-25841) (=aj1-02971)
(u7af9-t03) (=c8-7371)
(u7af9-v)
(u7af9-v03)
(u7af9-var-001)
(u7af9-var-002)
(sawn-f5e8f)
(toki-01002220)
(twedu-a02984-003)
(u1f024)
(u2ff0-cdp-8c74-cdp-89bc)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a) (=zihai-010034) (=twedu-a02984-001) (=irg2015-03083)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-001)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-002)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-003)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-004)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-005)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-006)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-007)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-008)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-009)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-010)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-011)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u200cb-u2ff0-u4e36-u4e85) (=gt-69622)
(u2ff0-u4ebb-u4e87) (=toki-01002420)
(u2ff0-u4ebb-u4e87-var-001) (=k5-03dd) (=cbeta-08858) (=z-sat90304)
(u2ff0-u4ebb-u4e87-var-002) (=gt-69621)
(u2ff0-u7af9-u7af9)
(u2ff1-u20089-u5efe-var-002) (=gt-70359)
(u2ff1-u25ad7-u2ff1-u6b63-u30664) (=sawd-15342)
(u2ff2-u4ebb-u4e2a-u4e87)
(u2ff2-u4ebb-u4ebb-u7af9)
(u2ffb-u2ffb-u200cb-cdp-8bf5-u4e36)
(dzimuguri_u7af9-03)
(fitzgerald_tong096)
(hkcs_m7af9)
(hkcs_m7af9-p0203-s00)
(hkcs_m7af9-p0203-s01)
(hkcs_m7af9-p0203-s02)
(hkcs_m7af9-p0203-s04)
(hkcs_m7af9-p03-s00) (=hkcs_m25ad7)
(hkcs_m7af9-p03-s01)
(hkcs_m7af9-p03-s02)
(hkcs_m7af9-p03-s03)
(hkcs_m7af9-p03-s10)
(hkcs_m7af9-p03-s11)
(hkcs_m7af9-p03-s12)
(hkcs_m7af9-p03-s13)
(hkcs_m7af9-p03-s14)
(hkcs_m7af9-p03-s20)
(hkcs_m7af9-p03-s21)
(hkcs_m7af9-p03-s22)
(hkcs_m7af9-p03-s23)
(hkcs_u7af9-03)
(hulenkius_u7af9)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-028)
(simch-kx_t087701)
异体字: (u2f75)
[康煕部首(非漢字)]
(u8278)
[異體字(民國教育部)]
(u8278-03)
(u8278-03-var-001)
(u8278-03-var-002)
(u8278-03-var-003)
(u8278-03-var-004)
(u8278-03-var-005)
(u8278-03-var-006)
(u8278-09)
(u8278-g) (=zihai-025103)
(u8278-g03)
(u8278-g09)
(u8278-itaiji-001)
(u8278-j) (=tudien-51801) (=u8278) (=gt-39704) (=dkw-30638) (=juki-8278) (=u8278-k) (=u8278-v) (=aj1-06322) (=u8278-ue0100) (=koseki-342040) (=u2f8b)
(u8278-t) (=twedu-a03469-005) (=twedu-b03776)
(u8278-t03)
(u8278-t09)
(u8278-var-001)
(cdp-88c6-var-001)
(cdp-88c6-var-005)
(cdp-88c6-var-006) (=glypc_xf1013)
(cdp-88c6-var-008) (=cbeta-09297)
(twedu-a02984-004) (=hdic_hkrm-08001210) (=dsknmt_hkrm-08001210)
(twedu-a03469-018) (=twedu-a01353-005)
(u2ff0-u5c6e-u53c8)
(u2ff0-u5c6e-u53c8-var-001)
(u2ff0-u5c6e-u5c71)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e-var-001)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e-var-002)
(u2ff1-u5c71-u5c6e) (=cdp-88c6-itaiji-001)
(u2ff1-ufa3c-ufa3c)
(u2ffb-u2ff1-u51f5-u4e00-u5c6e)
(hkcs_m8278)
(hkcs_u8278)
(kamiyo_chars-u8278-09-var-001)
(simch-kx_t101701)
𥫗 (u25ad7)
[ユーザー]
[偏旁]
(u25ad7-g)
(u25ad7-i)
(u25ad7-jv) (=shincho-08440) (=cdp-8b4c) (=u25ad7) (=u25ad7-ue0100) (=u2eae) (=aj1-13922)
(u25ad7-v) (=vn-25ad7)
(c8-7371)
(hkcs_m25ad7)
𦺇 (u26e87)
[異體字(漢語大字典)]
(u26e87)
(u26e87-g)
(koseki-360320) (=dkw-31885)
(dsknmt_hkrm-08027820)
(simch-kx_t105614)
𭬃 (u2db03)
[その他]
(u2db03-jv) (=u2db03-g) (=u2db03) (=sawn-f6f51) (=sawn-f5e8f) (=sawd-36020) (=g-z3602101) (=extf-03626)
廾 (u2f890)
[異體字(民國教育部)]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部