GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

irg2015-00239 (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u6212) (u6212) (=dkw-11548) (=aj1-01404) (=jmj-012066) (=juki-6212) (=koseki-130160) (=u6212-k) (=u6212-ue0100)
(u6212-02)
(u6212-02-var-001)
(irg2015-00239)
(toki-01029180)
(u2ff9-u6208-u2f890)
(zihai-009429) (=g-hzr1027301)
(zihai-020804)
(hkcs_m6212)
(hkcs_m6212-p02-s00)
(hkcs_m6212-p02-s01)
异体字: (u8aa1)
[同音の書き換え字]
[異體字(漢語大字典)]
(u8aa1) (=dkw-35538) (=aj1-06678) (=koseki-403410) (=u8aa1-k) (=u8aa1-ue0100) (=k0-4d2b) (=juki-8aa1)
(shincho-11947)
(hkcs_m8aa1)
𢌵 (u22335)
[同型異字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22335) (=koseki-108580)
(dkw-09599)
(u2ff1-u6208-u2f890)
𢦥 (u229a5)
[異體字(漢語大字典)]
(u229a5)
𢦬 (u229ac)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u229ac) (=dkw-11575) (=koseki-130450)
(zihai-014642)
𢦶 (u229b6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u229b6-itaiji-001)
(u229b6-jv) (=cdpo-9dc2) (=koseki-130460) (=dkw-11576) (=u229b6)
(zihai-080805)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部