GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

jmj-060144 (文字情報基盤 文字図形名 MJ060144) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u85e4) (u85e4-g)
(u85e4-itaiji-002)
(u85e4-itaiji-004)
(u85e4-itaiji-005)
(u85e4-itaiji-006)
(u85e4-j) (=u85e4-ue0100) (=koseki-366460) (=juki-85e4) (=jmj-023079) (=j90-4623) (=gt-43350) (=dkw-32340d) (=aj1-03195) (=u85e4)
(u85e4-ue0101) (=toki-01081980) (=k0-5476) (=juki-ba83) (=aj1-13957)
(u85e4-ue0102)
(u85e4-ue0103) (=koseki-367200) (=juki-ba8f) (=gt-43557) (=dkw-32340)
(u85e4-ue0104)
(u85e4-ue0105) (=u85e4-var-001) (=nyukan-ef83) (=juki-ba84)
(u85e4-ue0106) (=toki-01081830) (=juki-ba80) (=jmj-060144)
(u85e4-ue0107) (=u85e4-itaiji-001) (=toki-01081790) (=nyukan-eff1)
(u85e4-ue0108) (=toki-01082170) (=u85e4-k)
(u85e4-var-002)
(u85e4-var-003)
(u85e4-var-004)
(u85e4-var-005)
(gt-73435)
(sawd-17207)
(sawn-f47de)
(toki-01053540)
(toki-01082130)
(toki-01082180)
(u2ff1-u8279-u23f68) (=u30c95) (=u30c95-jv) (=irg2015-03675)
(u2ff1-u8279-u23f68-var-001) (=u30c95-s) (=z-sat06065)
(u2ff1-u8279-u2ff0-u6708-u51ac)
(u2ff1-u8279-u2ff0-u6708-u535c)
(u2ff1-u8279-u2ff2-u6708-u539f-u23cfe) (=unstable-bsh-f287)
(u2ff1-u9fb9-u5c0f) (=u85e4-itaiji-003)
(ebag_s140-309)
(hkcs_m85e4)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-001)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-002)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-003)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-004)
(n-gtwinppx_kanjishashin-010-059)
(n-gtwinppx_u85e4)
(narutaki_my-gaiji-002)
(tomm_u85e4)
异体字: (u4568)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[龍龕手鏡研究]
(u4568)
(koseki-368140) (=dkw-32390) (=u4568-ue0100)
(shincho-11006)
(toki-01082040) (=u4568-ue0101)
(hkcs_m4568)
(u7c50)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7c50-g) (=gu-07c50)
(u7c50-j) (=u7c50-ue0103) (=u7c50-ue0100) (=koseki-298710) (=juki-7c50) (=j90-645b) (=aj1-06028) (=u7c50)
(u7c50-ue0102) (=aj1-20187) (=juki-b7e2) (=toki-01070560) (=u7c50-ue0105)
(koseki-298310) (=dkw-26693) (=aj1-14177) (=juki-b7e1) (=u7c50-ue0101) (=u7c50-ue0104)
(u2ff1-u25ad7-u208a7) (=u30a9c) (=u30a9c-jv) (=u2ff1-u7af9-u208a7) (=irg2015-03138)
(u2ff1-u25ad7-u208a7-var-001) (=u30a9c-s) (=z-sat07241)
(hkcs_m7c50)
(u8542)
[入管正字]
(u8542-jv) (=u8542)
(u8542-ue0100) (=dkw-31904) (=koseki-361340)
(u8542-ue0101) (=toki-01080750)
(u8542-ue0102) (=toki-01080970)
(u8542-ue0103) (=toki-01081100)
(cbeta-01091)
(u2ff1-u4491-u52dd)
(hkcs_m8542)
(u8645)
[漢語俗字叢考]
(u8645-jv) (=u8645)
(u8645-kv)
(u8645-var-001) (=kkdjg-kokuji-a0762)
(kokuji-no-jiten-0909) (=cbeta-01467) (=waseikanji-no-jiten-1619) (=toki-01082500) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-370)
(toki-01099470)
(u2ff1-u8279-u99e6)
(hkcs_m8645)
𦸝 (u26e1d)
[異體字(漢語大字典)]
(u26e1d)
(koseki-359640) (=dkw-31817)
𮑚 (u2e45a)
[その他]
(u2e45a-j) (=u2e45a) (=koseki-363460) (=extf-06365)
𰲕 (u30c95)
[大正大蔵経]
(u30c95)
(u30c95-jv)
(u30c95-s)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部