GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

twedu-a04799-032 (台湾教育部異体字字典 A04799-032) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u9f61) (u9f61-j) (=u9f61) (=dkw-48632) (=u9f61-ue0101) (=u9f61-ue0100) (=u9f61-k) (=koseki-549660) (=juki-9f61) (=jmj-030089) (=aj1-07463)
(u9f61-var-001)
(toki-01101690) (=u9f61-ue0102)
(twedu-a04368-039)
(twedu-a04799) (=u9f61-t)
(twedu-a04799-002)
(twedu-a04799-003)
(twedu-a04799-004)
(twedu-a04799-005)
(twedu-a04799-006)
(twedu-a04799-007)
(twedu-a04799-009)
(twedu-a04799-014)
(twedu-a04799-015-1)
(twedu-a04799-019)
(twedu-a04799-025)
(twedu-a04799-026)
(twedu-a04799-028)
(twedu-a04799-029)
(twedu-a04799-031)
(twedu-a04799-032)
(twedu-a04799-034)
(twedu-a04799-035)
(twedu-a04799-036)
(twedu-a04799-037)
(twedu-a04799-038)
(twedu-a04799-039)
(twedu-a04799-040)
(twedu-a04799-041)
(twedu-a04799-042)
(vnpf-6105e)
(zihai-010558)
(zihai-010951)
(zihai-011014)
(zihai-012614)
(zihai-046201)
(hkcs_m9f61)
(hkcs_u9f61)
异体字: (u79e2)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u79e2) (=dkw-24991) (=aj1-22121) (=juki-79e2) (=koseki-279880) (=u79e2-ue0100)
(twedu-a04799-043) (=u79e2-g)
(twedu-c09061) (=u79e2-t)
(hkcs_m79e2)
(u8ee8)
[異體字(漢語大字典)]
(u8ee8-j) (=u8ee8) (=dkw-38239) (=u8ee8-ue0100) (=koseki-432670) (=juki-8ee8) (=aj1-19869)
(hkcs_m8ee8)
(u9f62)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u9f62) (=aj1-04024) (=dkw-48632d) (=jmj-030090) (=juki-9f62) (=u9f62-ue0100)
(u9f62-itaiji-001)
(u9f62-var-001)
(extd-06187)
(koseki-549210)
(toki-01101670)
(twedu-a04799-010)
(twedu-a04799-020)
(hkcs_m9f62)
(u9f84)
[←繁体字]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u9f84-g) (=u9f84)
(u9f84-var-001) (=nyukan-f293)
(u9f84-var-002)
(u9f84-var-003) (=twedu-a04799-005)
(hkcs_m9f84)
𠎜 (u2039c)
[異體字(漢語大字典)]
(u2039c)
(u2039c-g)
(u2039c-i)
(twedu-a04799-001)
(u2ff0-u37b1-u4ee4)
(zihai-010837)
(hkcs_m2039c)
𪗲 (u2a5f2)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2a5f2) (=dkw-48633) (=koseki-549150)
(hkcs_m2a5f2)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部