GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u1b0f1 (国際符号化文字集合・ユニコード U+1B0F1) (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u5229) (u5229-03)
(u5229-j) (=u5229-t) (=u5229) (=uf9dd) (=u5229-ufe00) (=u5229-ue0100) (=u5229-k) (=u5229-g) (=lgccc-0338) (=koseki-022650) (=juki-5229) (=jmj-007499) (=dkw-01932) (=aj1-03938)
(juki-bb02)
(koseki-901280) (=tron-09-8452) (=juki-ac8f)
(u1b0f1) (=jmj-090253)
(u1b0f2) (=jmj-090254)
(u2ff0-u5202-u79be)
(ebag_s115-067)
(hkcs_m5229)
(hkcs_m5229-p02-s00)
(hkcs_m5229-p03-s00)
异体字: (u75e2)
[異體字(漢語大字典)]
(u75e2-g)
(u75e2-j) (=uf9e5-k) (=uf9e5) (=u75e2-ufe00) (=u75e2-ue0100) (=u75e2-k) (=koseki-249010) (=juki-75e2) (=jmj-017817) (=dkw-22213) (=aj1-03945) (=u75e2)
(u2ff8-u7592-u529b) (=unstable-bsh-f085) (=extd-05272)
(u2ff8-u7592-u529b-var-001) (=u75e2-itaiji-001) (=g-bk100962)
(hkcs_m75e2)
(tomm_u75e2)
(uf9dd)
[UCS互換]
𥝢 (u25762)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25762) (=dkw-24936) (=cbeta-08660) (=cdp-8dc8) (=koseki-279330)
(u25762-03)
(u25762-j03)
(u2ff0-u2ff3-u200cd-u4e00-u6728-u529b)
(u2ff0-u7259-cdp-8dc9)
(u2ff0-u79be-u3431)
(u2ff0-u79be-u3431-var-001)
(hkcs_m25762)
(hkcs_m25762-p03-s00)
(hkcs_m25762-p03-s01)
(hkcs_m25762-p03-s02)
𥝤 (u25764)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25764-jv) (=u25764) (=dkw-24945) (=koseki-279430)
(hkcs_m25764)
𮕥 (u2e565)
[その他]
(u2e565-j) (=juki-bb02) (=u2e565) (=extf-06655) (=jmj-060167)
(kesuuko_doukeiiji-u2e565)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形的别名一览

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部