GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u26643-itaiji-001 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+26643「𦙃」 异体字) (@7)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字:𦙃 (u26643) (u26643-07)
(u26643-07-var-001)
(u26643-08)
(u26643-08-var-001)
(u26643-08-var-002)
(u26643-08-var-003)
(u26643-08-var-004)
(u26643-08-var-005)
(u26643-08-var-006)
(u26643-g)
(u26643-g08)
(u26643-i)
(u26643-jv) (=koseki-327060) (=dkw-29307) (=u26643)
(u26643-t) (=twedu-a03309-002)
(u26643-t08)
(u26643-var-001) (=z-sat08897)
(k5-0ae7)
(u2ff1-u2ff7-u4ea1-u53e3-u65e5)
(u2ff1-u2ff7-u4ea1-u53e3-u65e5-var-001)
(u2ff1-u2ff7-u5338-u53e3-u65e5)
(u2ff1-u2ff7-u5338-u53e3-u65e5-var-001)
(u2ff1-u2ffa-u4e04-u53e3-u2e9d) (=u26643-itaiji-001)
(hkcs_m26643)
异体字: (u54a0)
[関連字(その他)]
(u54a0-itaiji-001)
(u54a0-itaiji-002)
(u54a0-j) (=u54a0-ue0100) (=koseki-040690) (=juki-54a0) (=jmj-008215) (=aj1-17353) (=u54a0)
(u54a0-var-001) (=nyukan-f141)
(u54a0-var-002) (=u54a0-g)
(u54a0-var-003)
(dkw-03527)
(u2ff1-u53e3-u808e)
(u2ff9-cdp-86c2-u6708)
(hkcs_m54a0)
(hkcs_m54a0-p02-s00)
(hkcs_m54a0-p02-s01)
(hkcs_u54a0)
(u80e5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u80e5-itaiji-001)
(u80e5-j) (=u80e5) (=dkw-29406) (=u80e5-ue0100) (=u80e5-k) (=koseki-328040) (=juki-80e5) (=aj1-06238)
(u80e5-t) (=twedu-a03309)
(twedu-a03309-002)
(twedu-a03309-003)
(twedu-a03309-004)
(twedu-a03309-005)
(twedu-a03309-007)
(twedu-a03309-008)
(twedu-a03309-009)
(twedu-a03309-012)
(u2ff1-u5df4-u65e5)
(u2ff1-u6b63-u6708)
(u2ff1-u7530-u808e) (=zihai-104205) (=twedu-a03309-006)
(zihai-089806)
(hkcs_m80e5)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部