GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2f891 (国際符号化文字集合・ユニコード互換漢字 U+2F891「𢌱」) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字:𢌱 (u22331) (u22331) (=dkw-49079) (=koseki-108500) (=u22331-ue0101)
(u2f891) (=dkw-09593) (=u22331-ufe00) (=u22331-ue0100) (=koseki-108490)
(u2f892) (=dkw-49080) (=koseki-108620) (=u22331-ue0102) (=u22331-ufe01)
(hkcs_m22331)
异体字: (u8207)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8207-03)
(u8207-03-itaiji-001)
(u8207-03-itaiji-002)
(u8207-03-itaiji-005)
(u8207-03-itaiji-006)
(u8207-03-itaiji-007)
(u8207-03-itaiji-008)
(u8207-03-itaiji-011)
(u8207-03-itaiji-012)
(u8207-03-itaiji-013)
(u8207-03-itaiji-014)
(u8207-03-var-001)
(u8207-03-var-002)
(u8207-03-var-003)
(u8207-03-var-004)
(u8207-03-var-005) (=u8207-g03)
(u8207-03-var-006)
(u8207-07-itaiji-001)
(u8207-g) (=zihai-011622)
(u8207-g02)
(u8207-h)
(u8207-itaiji-001)
(u8207-itaiji-002)
(u8207-itaiji-003)
(u8207-itaiji-004)
(u8207-itaiji-005) (=toki-01007390)
(u8207-itaiji-006)
(u8207-itaiji-007)
(u8207-itaiji-008)
(u8207-j) (=u8207) (=dkw-30212) (=koseki-337280) (=juki-8207) (=u8207-ue0101)
(u8207-k)
(u8207-t)
(u8207-var-001) (=jmj-021336)
(u8207-var-002)
(u8207-var-003)
(aj1-06299) (=u8207-ue0100)
(cd-2230)
(nyukan-efa0)
(sdjt-00921)
(toki-01007480)
(toki-01007580)
(toki-01075570) (=u8207-ue0102)
(tron-09-844b)
(tron-09-844c) (=juki-ac89) (=koseki-901230)
(twedu-a03398-009)
(twedu-a03398-011)
(twedu-a03398-012)
(twedu-a03398-017)
(u1b0ea) (=ninjal-380030020) (=jmj-090245)
(u2ff0-cdp-8968-u4e30)
(u2ff0-cdp-8968-u4e30-var-001)
(u2ff0-cdp-8968-u5dff)
(u2ff0-cdp-8968-u672a)
(u2ff0-cdp-8968-u672a-var-001)
(u2ff0-u4ebb-u660d)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8968-u4e30-u4e00-u516b) (=heisei-tk01007580)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8968-u5dff-u4e00-u516b) (=heisei-tk01007620) (=toki-01007620)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8968-u672a-u4e00-u516b) (=heisei-tk01007630) (=toki-01007630)
(u2ff3-u2ff0-u4e0e-u4e28-u4e00-u516b)
(u2ff3-u2ff0-u6708-u6729-u4e00-u516b) (=toki-01007700)
(u2ff3-u7531-u4e00-u516b) (=heisei-ib2454)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e) (=u8207-03-itaiji-009)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-001) (=u8207-03-itaiji-010)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-002) (=u8207-03-itaiji-003)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-003) (=u8207-03-itaiji-004)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-004)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-005)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-006)
(u2ff6-cdp-8b64-u4e0e-var-007)
(utc-00641)
(zihai-011234)
(zihai-011342)
(zihai-011546)
(zihai-011623)
(zihai-011642)
(zihai-011647)
(zihai-011745)
(ebag_s012-048)
(fitzgerald_cop54)
(fitzgerald_u-1b0e9)
(fitzgerald_u-1b0ea)
(fitzgerald_u-1b0eb)
(hkcs_m8207)
(hkcs_m8207-p01-s00)
(hkcs_m8207-p02-s00)
(hkcs_m8207-p02-s01)
(hkcs_m8207-p02-s10)
(hkcs_m8207-p02-s11)
(hkcs_m8207-p03-s00)
(hkcs_u8207)
(kamiyo_chars-u8207-itaiji-001)
(kamiyo_chars-u8207-itaiji-002)
(kamiyo_chars-u8207-itaiji-003)
(kamiyo_chars-u8207-itaiji-004)
(kamiyo_chars-u8207-itaiji-005)
(n-gtwinppx_kanjishashin-010-009)
(n-gtwinppx_u8207)
(n-gtwinppx_u8207-3)
(univerx_u8207)
𢌱 (u2f891)
[UCS互換]
𢌱 (u2f892)
[UCS互換]

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部