GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff1-u2008a-u5196 (漢字構造記述(IDS)「⿱𠂊冖」) (@4)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5383) (u5383-05)
(u5383-j) (=u5383-t) (=u5383-g) (=u5383) (=zihai-003507) (=jmj-007918) (=cbeta-08749) (=u5383-ue0100) (=koseki-033530) (=juki-5383) (=dkw-02892) (=aj1-21236) (=cdp-8c5a)
(u5383-var-001)
(u5383-var-002)
(u2ff1-u2008a-cdp-88e2)
(u2ff1-u2008a-u34c1)
(u2ff1-u2008a-u34c1-var-001)
(u2ff1-u2008a-u5196)
(u2ff1-u2008a-u5196-var-001)
(u2ff8-u5383-u513f-05)
(u2ff8-u5383-u513f-05-var-001)
(u2ff8-u5383-u513f-05-var-002)
(u2ff8-u5383-u513f-05-var-003)
(u2ff8-u5383-u513f-11)
(u2ff8-u5383-u513f-11-var-001)
(u2ff8-u5383-u513f-11-var-002)
(u2ff8-u5383-u513f-11-var-003)
(u2ff8-u5383-u513f-11-var-004)
(u2ff8-u5383-u516b-05)
(u2ff8-u5383-u516b-11)
(hkcs_m5383)
(hkcs_m5383-p05-s00)
(hkcs_m5383-p05-s01)
(hkcs_m5383-p05-s02)
(hkcs_u5383-05)
异体字: (u5371)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5371-01)
(u5371-02)
(u5371-02-itaiji-001)
(u5371-02-var-001)
(u5371-02-var-002)
(u5371-05)
(u5371-07-var-001)
(u5371-g01)
(u5371-g02)
(u5371-j) (=u5371-g) (=u5371-t) (=zihai-015427) (=u5371) (=jmj-007888) (=juki-5371) (=u5371-ue0102) (=j90-346d) (=sawd-38115) (=sawd-38113) (=sawd-21704) (=aj1-01577) (=u5371-ue0100) (=koseki-033040)
(u5371-v01)
(u5371-v02)
(u5371-var-001)
(aj1-13696) (=dkw-02849) (=u5371-ue0101) (=juki-ae75) (=koseki-032990) (=u5371-ue0104) (=u5371-k) (=jmj-007887)
(koseki-099150) (=u5371-ue0103) (=jmj-007889)
(toki-01000910)
(u2ff8-u5383-u5df4)
(u2ff8-u5383-u5df4-var-001)
(zihai-019010)
(ebag_s009-201)
(ebag_s027-027)
(ebag_s029-019)
(ebag_s032-237)
(hkcs_m5371)
(hkcs_m5371-p01-s00)
(hkcs_m5371-p01-s01)
(hkcs_m5371-p02-s00)
(hkcs_m5371-p02-s01)
(hkcs_u5371)
(hkcs_u5371-02)
(ligang_u5371-var-001)
(otakusei_u5371-var-001)
(u6a90)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6a90-j) (=dkw-15659) (=jmj-014573) (=aj1-05306) (=juki-6a90) (=koseki-177550) (=u6a90-ue0100) (=u6a90-ue0102) (=u6a90)
(u6a90-ue0101) (=jmj-014574) (=aj1-13555) (=j83-5c79) (=juki-b3aa) (=u6a90-ue0103)
(cbeta-05335)
(extf-03636)
(zihai-077015)
(zihai-077907)
(zihai-078538)
(zihai-078718)
(ebag_s118-212)
(hdic_hkrm-03093531)
(hdic_hkrm-03093612)
(hdic_hkrm-03093622)
(hkcs_m6a90)
(hkcs_u6a90)
(otakusei_hkrm-03093531)
(otakusei_hkrm-03093532)
(otakusei_hkrm-03093622)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部