GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff1-u6b62-u738b (漢字構造記述(IDS)「⿱止王」) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u37b7) (u37b7-01)
(u37b7-01-var-001)
(u37b7-01-var-002)
(u37b7-02-itaiji-001)
(u37b7-02-itaiji-002)
(u37b7-08)
(u37b7-08-var-001)
(u37b7-08-var-002)
(u37b7-g)
(u37b7-itaiji-001) (=cdpo-9dcd) (=u37b7-ue0101) (=koseki-088980) (=jmj-000835) (=dkw-07840)
(u37b7-itaiji-002)
(u37b7-itaiji-003)
(u37b7-itaiji-004)
(u37b7-j) (=u5fb4-itaiji-002) (=u37b7-ue0100) (=toki-01024580) (=juki-37b7) (=jmj-000836) (=u37b7)
(u37b7-t)
(u37b7-var-001)
(u37b7-var-002) (=zihai-043826)
(u37b7-var-003)
(u37b7-var-004)
(kx-0305006) (=kx-030506)
(toki-01024530)
(u2ff1-u5c71-u592b-01)
(u2ff1-u6b62-u738b) (=unstable-bsh-f244) (=utc-01158) (=irg2015-01823)
(zihai-067919)
(hkcs_m37b7)
(hkcs_m37b7-p01-s00)
(hkcs_m37b7-p02-s00)
(hkcs_m37b7-v01-p02-s00)
(hkcs_m37b7-v02-p02-s00)
异体字: (u5c01)
[異體字(民國教育部)]
(u5c01-itaiji-001)
(u5c01-j) (=dkw-07426) (=u5c01) (=jmj-010262) (=u5c01-t) (=u5c01-g) (=u5c01-k) (=sawd-16216) (=sawd-16010) (=u5c01-ue0100) (=koseki-084340) (=aj1-03559) (=juki-5c01)
(u2ff1-u5c01-u2ff0-u5c01-u5c01)
(zihai-002733)
(zihai-022752)
(ebag_s066-050)
(ebag_s102-018)
(hkcs_m5c01)
(hkcs_m5c01-p03-s00)
(hkcs_m5c01-p03-s01)
(hkcs_u5c01)
(n-gtwinppx_u5c01)
𡉚 (u2125a)
[同型異字]
[関連字(その他)]
(u2125a) (=koseki-056680) (=dkw-04929)
(u2125a-g) (=zihai-022210)
(u2125a-var-001) (=cdp-8abb)
(koseki-056260)
(hkcs_m2125a)
𡴍 (u21d0d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21d0d-jv) (=u21d0d)
(cdp-8db6) (=u5e1a-itaiji-003)
(dkw-07844)
(koseki-089020)
(hkcs_m21d0d)
呈 (u2f83e)
[異體字(民國教育部)]

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部