GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff1-u7f8a-u4e5d (漢字構造記述(IDS)「⿱羊九」) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u7f91) (u7f91) (=dkw-28438) (=aj1-15002) (=u7f91-ue0100) (=koseki-317620) (=juki-7f91)
(u7f91-01-var-001)
(u7f91-02-var-001)
(u7f91-05)
(zihai-128405) (=u2ff1-u7f8a-u516b-var-001)
(zihai-128407) (=u2ff1-u7f8a-u4e5d)
(zihai-128412) (=u2ff1-u7f8a-u529b-var-001)
(zihai-128424) (=u2ff1-u7f8a-u5902)
(zihai-128428) (=u2ff1-u7f8a-u4e46) (=cbeta-10918)
(hkcs_m7f91)
(hkcs_m7f91-p02-s00)
(hkcs_m7f91-p05-s00)
异体字: (u6e75)
[入管正字]
[疑難字續考]
(u6e75) (=jmj-015651) (=dkw-17884) (=koseki-201720)
(hkcs_m6e75)
(u7f90)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7f90) (=dkw-28437) (=aj1-18392) (=juki-7f90) (=koseki-317670) (=u7f90-ue0100) (=u7f90-ue0101)
(toki-01076940) (=u7f90-ue0102)
(zihai-022718)
(hkcs_m7f90)
(u7f97)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7f97-02)
(u7f97-02-var-001)
(u7f97-05)
(u7f97-g)
(u7f97-g02)
(u7f97-j) (=u7f97) (=dkw-28454) (=cbeta-00918) (=juki-7f97) (=u7f97-ue0100) (=koseki-317790) (=aj1-17046)
(u7f97-t)
(u7f97-var-001) (=nyukan-f1a8)
(cc-5f53)
(u2ff8-u2ffb-u4e09-u4e3f-u2ffa-u4e5a-u53b6)
(hkcs_m7f97)
(hkcs_m7f97-p02-s00)
(hkcs_m7f97-p02-s01)
(u8a98)
[異體字(漢語大字典)]
(u8a98) (=dkw-35525) (=juki-8a98) (=u8a98-j) (=aj1-03872) (=koseki-403280) (=u8a98-k) (=u8a98-ue0100) (=jmj-024507)
(u8a98-g)
(u8a98-t)
(u2ff0-u8a98-u21fe8)
(u2ff0-u8ba0-u53c8) (=u8a98-itaiji-001)
(u2ff0-u8ba0-u53f3) (=u8a98-itaiji-002)
(hkcs_m8a98)
(tomm_u8a98)
𦍶 (u26376)
[異體字(漢語大字典)]
(u26376)
(hkcs_m26376)
𦏇 (u263c7)
[疑難字續考]
(u263c7)
(koseki-319090) (=dkw-28568)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部