GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u4fce (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+4FCE「俎」) (@6)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u4fce) (u4fce) (=jmj-006767) (=lgccc-0166) (=aj1-04146) (=dkw-00679) (=juki-4fce) (=kanken-1-0042) (=koseki-008040) (=kx-010421) (=u4fce-k) (=u4fce-ue0100)
(u4fce-itaiji-001)
(zihai-002848)
(zihai-011625)
(zihai-020724)
(zihai-020824)
(hkcs_m4fce)
异体字: (u3e16)
[疑難字考釋與研究]
(u3e16)
(dkw-19725)
(koseki-222170)
(u4e14)
[異體字(漢語大字典)]
(u4e14) (=u4e14-ue0101) (=jmj-006321) (=tron-08-213d) (=twedu-a00014) (=sawd-06718) (=zihai-001138) (=aj1-01484) (=gt-00045) (=juki-4e14) (=koseki-000420) (=u4e14-ue0100) (=u4e14-k) (=lgccc-0014) (=twedu-a01772-002)
(u4e14-01) (=hkcs_u4e14-01)
(u4e14-01-var-001)
(u4e14-02)
(u4e14-02-var-001)
(u4e14-07)
(cdp-8ba5) (=k5-0272)
(dkw-00029) (=kx-007707)
(koseki-000710) (=u4e14-ue0102) (=jmj-056831) (=extf-00020)
(u2ff0-u4e14-u4e14) (=u4e14-itaiji-002)
(u2ff0-u4e14-u4e14-var-001) (=u4e14-itaiji-003)
(u2ff1-cdp-8a44-u4e00) (=u20003-itaiji-001)
(u2ff1-u200db-u4e00) (=u4e14-itaiji-001)
(u2ff1-u660d-u4e00) (=u4e14-itaiji-004)
(u2ff3-u5b80-u4ece-u4e14)
(u2ffb-u4e0c-u4e04) (=cdp-89f0-var-003)
(u2ffb-u5182-u4e04) (=u20003-itaiji-002)
(u2ffb-u5182-u4e04-var-001) (=u4e14-01-itaiji-001)
(hkcs_m4e14)
(hkcs_m4e14-p01-s00)
(hkcs_m4e14-p02-s00)
(hkcs_m4e14-p02-s01)
(hkcs_u4e14-02)
(u723c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u723c) (=aj1-05605) (=juki-723c) (=koseki-222340) (=u723c-ue0100)
(hkcs_m723c)
𤕲 (u24572)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24572) (=koseki-222630)
(dkw-19768)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部