GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u540e-08 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+540E「后」偏化変形部品) (@5)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u540e) (u540e-01)
(u540e-02)
(u540e-03)
(u540e-05)
(u540e-08)
(u540e-itaiji-001)
(u540e-j) (=huang-shuang144_shuang-0004060e) (=hdic_hkrm-10102542) (=hdic-tanki09_hkrm-10102542) (=u540e-ue0100) (=u540e-k) (=u540e-g) (=u540e) (=koseki-038220) (=juki-540e) (=jmj-008069) (=dkw-03298) (=aj1-01971)
(u540e-t)
(u540e-t02)
(u540e-v02)
(u540e-v08)
(extf-00026)
(k5-0abd) (=u3546-itaiji-001)
(sawd-27010)
(sawn-f53ac)
(u2ff8-u20086-u53e3) (=k5-0a8e)
(hkcs_m540e)
(hkcs_m540e-p01-s00)
(hkcs_m540e-p02-s00)
(hkcs_m540e-p05-s00)
(hkcs_m540e-p16-s00)
(hkcs_u540e)
(hkcs_u540e-02)
(n-gtwinppx_u540e)
(simch-kx_t017601) (=simch-kx_kp0f4e4)
(tomm_u540e)
异体字: (u5f8c)
[←简化字]
[←繁体字]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u5f8c-g)
(u5f8c-itaiji-001)
(u5f8c-itaiji-002)
(u5f8c-itaiji-003)
(u5f8c-j) (=huang-shuang144_shuang-0004118c) (=hdic_hkrm-02007321) (=hdic_hkrm-01038412) (=hdic_hkrm-01038330) (=hdic-tanki01_hkrm-02007321) (=hdic-tanki01_hkrm-01038412) (=hdic-tanki01_hkrm-01038330) (=yukihisa0119_u003f-itaiji-001) (=toikawa_hkrm-02085733) (=u5f8c-ue0101) (=u5f8c-ue0100) (=u5f8c-k) (=u5f8c) (=koseki-114200) (=juki-5f8c) (=jmj-011303) (=j90-3865) (=aj1-01945)
(u5f8c-t)
(u5f8c-ue0102) (=jmj-011302)
(u5f8c-var-001)
(u5f8c-var-002)
(aj1-20561)
(cdp-8b7b) (=u2ff1-u5e7a-u590a)
(cdp-8b7b-var-001) (=hupo_ue011)
(cdp-8b7b-var-002)
(cdp-8b7b-var-003)
(cdp-8b7b-var-004)
(cdp-8b7b-var-005) (=ebag_s052-007)
(irg2015-01202)
(koseki-114130) (=dkw-10098)
(t13-3224)
(u1f21d)
(u2ff0-u5f73-u2ff1-cdp-8b7b-u6b62)
(u2ff0-u5f73-u2ff1-cdp-8b7b-u6b62-var-001)
(u2ff0-u5f73-u2ff1-u5e7a-u5915) (=heisei-tk01030620) (=toki-01030620)
(u2ff0-u5f73-u2ff3-u5e7a-u513f-u5902) (=heisei-tk01030880)
(u2ff0-u5f73-u2ff3-u5e7a-u513f-u5902-var-001) (=toki-01030880)
(u2ff0-u5f73-u540e)
(u2ff0-u8fb5-cdp-8b7b) (=irg2017-04294)
(u2ff0-u8fb5-cdp-8b7b-var-001) (=twedu-a01287-014) (=c13-3c40) (=t13-3c40)
(u2ff1-u4e00-u77f3)
(u2ff1-u5e7a-u5915)
(u2ff3-u5e7a-u513f-u5902)
(u2ff3-u5e7a-u513f-u5902-var-001)
(zihai-007422)
(ebag_s060-035)
(ebag_s162-056)
(ebag_s162-246)
(hdic-tanki02_hkrm-04035211)
(hdic-tanki07_hkrm-09065311)
(hdic_hkrm-04035211)
(hdic_hkrm-09065311)
(hkcs_m5f8c)
(hkcs_m5f8c-c02)
(hkcs_u5f8c)
(mpsuzuki2_early-tang-u5f8c)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-191)
(simch-kx_t036618) (=simch-kx_kp0f4e9)
(zackroy-san_ns00015)
(u8329)
[入管正字]
(u8329) (=huang-shuang144_shuang-00043529) (=huang-shuang144_s00023529) (=inaz_hkrm-08044142) (=zihai-026028)
(koseki-346440) (=jmj-021805) (=u8329-k) (=dkw-30897)
(hkcs_m8329)
(simch-kx_t102814)
𠮮 (u20bae)
[異體字(民國教育部)]
(u20bae-02)
(u20bae-g) (=dkw-03286)
(u20bae-g02)
(u20bae-jv) (=huang-shuang144_shuang-0004776e) (=huang-shuang144_s0002776e) (=hdic_hkrm-10102541) (=hdic-tanki09_hkrm-10102541) (=u20bae-i) (=u20bae) (=u540e-itaiji-001)
(u20bae-t)
(u20bae-t02)
(u20bae-var-001) (=u20bae-07-var-001)
(u20bae-var-002) (=u20bae-07-var-002)
(u20bae-var-003) (=u2ff1-u4e00-u53f3) (=u2ff8-cdp-8979-u53e3)
(u20bae-var-004) (=u2ff1-u4e00-u53f3-var-001)
(hkcs_m20bae)
(simch-kx_t017423)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部