GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u6263 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6263「扣」) (@10)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u6263) (u6263-g)
(u6263-j) (=u6263-ue0100) (=u6263) (=sawd-17212) (=sawd-17201) (=koseki-133000) (=juki-6263) (=jmj-012165) (=dkw-11807) (=aj1-04946)
(u6263-t) (=u6263-h)
(u2ff0-u624c-u5369) (=u304b8) (=u304b8-jv) (=irg2015-01346) (=z-sat03736)
(hkcs_m6263)
(hkcs_u6263)
异体字: (u39c4)
[入管正字]
(u39c4) (=dkw-11777) (=koseki-132720) (=jmj-001337)
(hkcs_m39c4)
(u39c6)
[入管正字]
(u39c6) (=zihai-032901) (=dkw-11790) (=koseki-132850) (=jmj-001339)
(hkcs_m39c6)
(u39c7)
[同型異字]
(u39c7-jv) (=u39c7) (=koseki-132880) (=jmj-001340) (=dkw-11794)
(hkcs_m39c7)
(u53e9)
[異體字(漢語大字典)]
(u53e9-j) (=zihai-038101) (=u53e9-ue0100) (=u53e9-k) (=u53e9) (=sawd-17305) (=sawd-17224) (=koseki-037620) (=juki-53e9) (=jmj-008029) (=dkw-03238) (=aj1-02911)
(u53e9-var-001)
(cbeta-17285)
(cbeta-17369)
(u2ff0-u53e3-u536a)
(u2ff0-u65e5-u5369) (=sawn-f5b74) (=sawd-33610)
(u2ff0-u65e5-u5369-04)
(hkcs_m53e9)
(u6542)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6542-g)
(u6542-jv) (=u6542) (=koseki-147220) (=jmj-012964) (=dkw-13156) (=cbeta-00329)
(hkcs_m6542)
(hkcs_u6542)
(u91e6)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
(u91e6) (=u91e6-ue0100) (=koseki-455940) (=juki-91e6) (=gt-54024) (=dkw-40175) (=aj1-03715)
(u91e6-g)
(u91e6-j)
(u91e6-t) (=u91e6-h)
(u91e6-var-001)
(hkcs_m91e6)
(hkcs_u91e6)
𤘘 (u24618)
[疑難字考釋與研究]
(u24618-jv) (=u24618) (=koseki-224410) (=dkw-19936)
(hkcs_m24618)
𪱳 (u2ac73)
[字典考正]
(u2ac73-01)
(u2ac73-j) (=waseikanji-no-jiten2014-0925) (=waseikanji-no-jiten-0772) (=u2ac73) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-108) (=koseki-163160) (=kokuji-no-jiten-0326) (=kkdjg-kokuji-a0244) (=gt-18427) (=ebag_s075-025)
𰒸 (u304b8)
[大正大蔵経]
(u304b8)
(u304b8-jv)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部