GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u7709-j (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+7709「眉」地域ソース字形) (@1)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u7709) (u7709-01)
(u7709-01-var-001)
(u7709-02)
(u7709-07)
(u7709-j) (=tudien-31909) (=tudien-31908) (=tudien-31506) (=tudien-31108) (=toikawa_hkrm-02076840) (=u7709-g) (=u7709-ue0100) (=u7709-k) (=sawd-32807) (=koseki-259380) (=juki-7709) (=jmj-018148) (=aj1-03473) (=u7709)
(u7709-t) (=u7709-h)
(u7709-t01)
(u7709-t02)
(u7709-v)
(u7709-v01)
(u7709-v02)
(u7709-v07)
(dkw-23190) (=hdic-tanki04_hkrm-07088210)
(kanjikai-066396)
(u2ff1-u2d544-u7f52)
(u2ff1-u5217-u2ff8-u5e7f-u76ee-02)
(u2ff8-cdp-8766-u65e5)
(u2ff8-u5c38-u2ff1-u516b-u76ee)
(u2ff8-u5c38-u2ff1-u516b-u76ee-var-001) (=t13-392f)
(u2ff8-u6236-u76ee)
(u2ff8-u6236-u76ee-var-001)
(u2ff8-u6237-u76ee)
(u2ff8-u6237-u76ee-var-001) (=tc-4028)
(u2ff8-u6237-u76ee-var-002) (=vn-f0a7e)
(zihai-013001) (=zihai-105914)
(zihai-013002)
(zihai-097825)
(zihai-105730)
(zihai-105740)
(zihai-105910)
(ebag_s109-087)
(hkcs_m7709)
(hkcs_m7709-p01-s00)
(hkcs_m7709-p02-s00)
(hkcs_m7709-p02-s01)
(hkcs_u7709)
(hkcs_u7709-02)
(shrkwknjgk_knjgk0071)
(shrkwknjgk_knjgk0085)
(shrkwknjgk_knjgk0097)
(simch-kx_t080301)
(tachanka_u7709)
异体字: (u5c53)
[異體字(民國教育部)]
(u5c53-14)
(u5c53-j) (=sarashina_hkrm-03017442) (=sarashina_hkrm-03017430) (=sarashina_hkrm-03013841) (=sarashina_hkrm-03013822) (=cbeta-00113) (=u2e678-itaiji-001) (=u5c53-ue0101) (=u5c53-ue0100) (=koseki-087630) (=juki-5c53) (=jmj-010358) (=j90-557e) (=aj1-04653) (=u5c53)
(u5c53-t14)
(u5c53-ue0102) (=koseki-415920)
(u5c53-var-001) (=hdic_hkrm-09111212) (=kaido_hkrm-09111212) (=jmj-010359)
(dkw-07713) (=hdic-tanki04_hkrm-07091841) (=hdic-tanki04_hkrm-07091822)
(hkcs_m5c53)
(simch-kx_t030208)
(u7742)
[大正大蔵経]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7742-g)
(u7742-j) (=u7742) (=juki-7742) (=aj1-22055) (=u7742-ue0100)
(u7742-var-001)
(u7742-var-002) (=cdpo-a066) (=cdp-88c5)
(cdpo-88c5) (=u200dc-itaiji-001)
(dkw-23341)
(gt-k03520)
(koseki-261080)
(hkcs_m7742)
(inaz_u7742-var-001)
(simch-kx_t080806)
(u7bc3)
[入管正字]
(u7bc3) (=koseki-293480)
(dkw-26251)
(hkcs_m7bc3)
(simch-kx_t089208)
(u847f)
[入管正字]
(u847f) (=zihai-027834)
(dkw-31474)
(koseki-354610)
(u2ff1-u8279-u200dc) (=toki-01076430)
(hkcs_m847f)
(inaz_hkrm-08050431)
(simch-kx_t104710)
𠃜 (u200dc)
[繁簡関係(二簡字)]
(u200dc-10)
(u200dc-i) (=u200dc-05) (=cdp-8bda)
(u200dc-itaiji-001)
(u200dc-jv) (=ka-kc13320) (=zihai-002623) (=u200dc) (=cbeta-08483) (=zihai-066103) (=u200dc-g)
(u200dc-tv10) (=u200dc-t10)
(u200dc-v10)
(u200dc-var-001)
(u200dc-var-002)
(u200dc-var-003)
(hkcs_m200dc)
(hkcs_u200dc)
(hkcs_u200dc-05)
𣮮 (u23bae)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23bae-jv) (=u23bae-i) (=u23bae-g) (=u23bae) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-272) (=koseki-191270)
(u23bae-t)
(u23bae-v) (=v4-4f32)
(u23bae-var-001) (=hdic-tanki06_hkrm-08102140) (=z-sat90333) (=irg2017-01861) (=cbeta-11260)
(dkw-16902)
(vnpf-63026)
(simch-kx_t059506)
𥅉 (u25149)
[異體字(漢語大字典)]
(u25149-jv) (=u25149)
(u25149-var-001)
(hkcs_m25149)
𥅕 (u25155)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u25155)
(dkw-23272)
(koseki-260240)
(hkcs_m25155)
(simch-kx_t160932)
𥅮 (u2516e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2516e-jv) (=u2516e) (=koseki-260850)
(dkw-23326)
(hkcs_m2516e)
(simch-kx_t080302)
(simch-kx_t080805)
𥇮 (u251ee)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u251ee)
(dkw-23481)
(koseki-262500)
(hkcs_m251ee)
(simch-kx_t160950)
𨉭 (u2826d)
[漢語俗字叢考]
(u2826d) (=hdic_hkrm-01086730) (=hdic-tanki01_hkrm-01086730) (=koseki-431360)
(dkw-38119)
(hkcs_m2826d)
(simch-kx_t161960)
𭕘 (u2d558)
[その他]
(u2d558-02)
(u2d558-j) (=extd-02338) (=g-cyy00535) (=koseki-087280) (=u2d558) (=jmj-057369) (=extf-01997)
(hkcs_m2d558)
𰚖 (u30696)
[大正大蔵経]
(u30696-jv) (=u30696-s) (=cbeta-10637) (=u30696) (=z-sat08292) (=irg2015-01888)

本字形的别名一览

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部