GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u92c4 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+92C4「鋄」) (@9)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

文字编码相关信息

关联字形

关联字: (u92c4) (u92c4-jv) (=u92c4) (=koseki-458900) (=gt-54412) (=dkw-40437)
(u2ff0-u91d1-u2ff1-u53bc-u53c8)
(u2ff0-u91d1-u2ff1-u53bc-u53c8-var-001) (=z-sat09603)
(hkcs_m92c4)
异体字: (u4951)
[異體字(民國教育部)]
(u4951-g)
(u4951-h)
(u4951-itaiji-001)
(u4951-jv) (=u4951)
(u4951-t)
(dkw-40839)
(hkcs_m4951)
(u933d)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u933d-jv) (=u933d)
(zihai-152547)
(zihai-153407)
(zihai-153905)
(zihai-154312)
(hkcs_m933d)
(u93ab)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u93ab-g)
(u93ab-j) (=u93ab-js) (=u93ab) (=u93ab-ue0100) (=juki-93ab) (=aj1-22791)
(u93ab-v)
(koseki-462410) (=dkw-40740)
(hkcs_m93ab)
(u9441)
[入管正字]
(u9441-j) (=u9441-ue0101) (=u9441-ue0100) (=u9441) (=koseki-465070) (=kokuji-no-jiten-1174) (=juki-9441) (=aj1-07042)
(u9441-ue0102)
(cbeta-00680)
(koseki-465110) (=kkdjg-kokuji-a1011)
(u2ff0-u91d1-u2ff1-u4ea0-u3687)
(hkcs_m9441)
𨥧 (u28967)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u28967-jv) (=dkw-40281) (=gt-54113) (=koseki-457150) (=u28967)
(u28967-v) (=vu-28967)
(u2ff0-u9485-u4e4f) (=zihai-151644)
(hkcs_m28967)
𨧴 (u289f4)
[異體字(民國教育部)]
(u289f4-jv) (=u289f4) (=dkw-40586)
(hkcs_m289f4)
𨩵 (u28a75)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u28a75)
(koseki-461590) (=dkw-40682)
(hkcs_m28a75)
𨬄 (u28b04)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u28b04)
(koseki-463500) (=dkw-40834)
(hkcs_m28b04)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部