GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索
工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

uf995-g (@2)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u79ca) (u79ca-01)
(u79ca-itaiji-001)
(u79ca-itaiji-002)
(u79ca-itaiji-003)
(u79ca-j) (=uf995-k) (=dkw-24933) (=uf995-g) (=uf995) (=u79ca-ufe00) (=u79ca-ue0100) (=u79ca-k) (=u79ca-g) (=u79ca) (=koseki-279300) (=juki-79ca) (=aj1-14915)
(u79ca-t) (=twedu-a01194-002)
(juki-b734)
(shincho-03087)
(zihai-021414) (=twedu-a01194-035)
(hkcs_m79ca)
(hkcs_m79ca-p01-s00)
(n-gtwinppx_kanjishashin-003-007)
异体字: (u5e74)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[関連字(JIS X 0212)]
[韓国人名]
(u5e74-02)
(u5e74-itaiji-001)
(u5e74-itaiji-002) (=twedu-a01194-018)
(u5e74-itaiji-003) (=twedu-a01194-014)
(u5e74-itaiji-004)
(u5e74-itaiji-005)
(u5e74-itaiji-006)
(u5e74-itaiji-007) (=twedu-a01194-015)
(u5e74-itaiji-008) (=twedu-a01194-037)
(u5e74-itaiji-009)
(u5e74-itaiji-010) (=twedu-a01194-010)
(u5e74-itaiji-011)
(u5e74-itaiji-012) (=twedu-a01194-016)
(u5e74-itaiji-013)
(u5e74-itaiji-014)
(u5e74-itaiji-015) (=twedu-a01194-009)
(u5e74-itaiji-016) (=twedu-a01194-024)
(u5e74-itaiji-017)
(u5e74-itaiji-018)
(u5e74-itaiji-019)
(u5e74-itaiji-020)
(u5e74-j) (=u5e74) (=jmj-010944) (=u5e74-g) (=u5e74-t) (=twedu-a01194) (=u5e74-ufe00) (=u5e74-k) (=uf98e) (=u5e74-ue0101) (=u5e74-ue0100) (=koseki-103710) (=juki-5e74) (=j90-472f) (=aj1-03301) (=zihai-001819)
(u5e74-u20dd) (=aj1-20553)
(u5e74-var-001) (=dkw-09168)
(u5e74-var-002)
(u5e74-var-003)
(jmj-059542)
(juki-b0a0)
(koseki-103750) (=juki-b0c1) (=u5e74-ue0102) (=jmj-010945)
(koseki-900760) (=tron-09-8377) (=juki-ac56)
(koseki-900770) (=tron-09-8378) (=juki-ac57)
(toki-01103850)
(twedu-a01194-008)
(twedu-a01194-011)
(twedu-a01194-020)
(twedu-a01194-022)
(twedu-a01194-023)
(twedu-a01194-029)
(twedu-a01194-030)
(twedu-a01194-031)
(twedu-a01194-032)
(twedu-a01194-033)
(twedu-a01194-045)
(u1b093) (=jmj-090153)
(u1b094) (=jmj-090154)
(u2ff1-u20089-u21552)
(u2ffb-u4e05-u4e96)
(zihai-000307) (=n-gtwinppx_kanjishashin-016-003) (=twedu-a01194-012)
(zihai-000409)
(zihai-001749)
(zihai-001811)
(zihai-001814) (=twedu-a01194-034)
(zihai-001907)
(zihai-005549)
(zihai-011228)
(zihai-018927)
(zihai-038721) (=twedu-a01194-019)
(ebag_s115-066)
(hkcs_m5e74)
(hkcs_m5e74-p02-s00)
(hkcs_m5e74-p02-s01)
(hkcs_u5e74)
(kamiyo_chars-u5e74-itaiji-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-004)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-005)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-006)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-007)
(n-gtwinppx_u5e74)
(n-gtwinppx_u5e74-2)
(sz_u5e74)
(uf995)
[UCS互換]
𥝝 (u2575d)
[同型異字]
(u2575d-jv) (=shincho-03087) (=toki-01066470) (=u2575d)
(u2575d-var-001)
𮂯 (u2e0af)
[その他]
(u2e0af-j)
(u2e0af-var-001) (=extf-05278) (=jmj-059981) (=juki-b734) (=u2e0af)

用 Spring Graph 显示异体字 | 异体字的异体字也会全部显示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部