GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

zihai-110324 (『中華字海』1103ページ 24番目) (@5)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u75b9) (u75b9-g)
(u75b9-j) (=u75b9-ue0100) (=u75b9-k) (=koseki-247850) (=juki-75b9) (=dkw-22097) (=aj1-02564) (=u75b9)
(u2ff8-u7592-u2ff1-u5927-u5f61)
(zihai-110324)
(hkcs_m75b9)
(simch-kx_t077107)
异体字: (u3f89)
[入管正字]
(u3f89-g) (=hdic-tanki05_hkrm-07121522)
(u3f89-jv) (=u3f89) (=koseki-248040) (=jmj-002670) (=gt-28393) (=dkw-22117)
(u3f89-t) (=c4-2e3a)
(hkcs_m3f89)
(simch-kx_t077132)
(u75a2)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u75a2-g)
(u75a2-j) (=hdic-tanki05_hkrm-07123423) (=u75a2) (=dkw-22044) (=u75a2-ue0100) (=koseki-247330) (=juki-75a2) (=aj1-18138)
(hkcs_m75a2)
(hkcs_u75a2)
(simch-kx_t076924)
(u75d1)
[入管正字]
(u75d1) (=koseki-248470) (=dkw-22159)
(hdic-tanki05_hkrm-07121840)
(hkcs_m75d1)
(simch-kx_t077230)
(u80d7)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u80d7-j) (=linchuyi_hkrm-02129612) (=u80d7) (=dkw-29384) (=u80d7-ue0100) (=koseki-327820) (=juki-80d7) (=aj1-15024)
(u80d7-t) (=nyukan-f69d)
(hdic-tanki05_hkrm-07121642)
(hdic-tanki05_hkrm-07121723)
(hkcs_m80d7)
𤵜 (u24d5c)
[異體字(民國教育部)]
(u24d5c-jv) (=u24d5c)
(u24d5c-var-001)
(u24d5c-var-002)
(u24d5c-var-003)
(koseki-247960) (=dkw-22109)
(simch-kx_t077119)
𤺋 (u24e8b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24e8b-j) (=u24e8b-ue0100) (=koseki-252040) (=juki-ab2c) (=dkw-22504) (=aj1-18170) (=u24e8b)
(u2ff8-u7592-u8f78) (=g-kj00799) (=irg2021-02620)
(simch-kx_t078023)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部