GlyphWiki logo
导航
帮助
搜索

工具箱
其他语言
字形讨论编辑历史

u2ff0-u4e2c-u590d (漢字構造記述(IDS)「⿰丬复」) (@3)

字形维基(GlyphWiki), 自由的字形数据库
(SVG图像) (单字字体)

关联字形

关联字: (u5fa9) (u5fa9-06)
(u5fa9-07-var-001)
(u5fa9-g)
(u5fa9-h)
(u5fa9-itaiji-001)
(u5fa9-j) (=uf966-k) (=uf966) (=u5fa9-ufe00) (=u5fa9-ue0100) (=u5fa9-k) (=u5fa9) (=koseki-115150) (=juki-5fa9) (=aj1-03566)
(u5fa9-t)
(u5fa9-var-001)
(u5fa9-var-002)
(u5fa9-var-003)
(u5fa9-var-004) (=jmj-011335)
(dkw-10183)
(geog-qin-2220)
(u2ff0-u4e2c-u2ff1-cdp-8b72-u5902)
(u2ff0-u4e2c-u3686)
(u2ff0-u4e2c-u590d)
(u2ff0-u4e2c-u590d-var-001)
(u2ff0-u5f73-u2ff1-cdp-8b72-u5902)
(u2ff0-u5f73-u2ff1-u7550-u5902)
(u2ffa-u8fb6-u590d)
(u2ffa-ufa66-u590d)
(zihai-008306)
(zihai-012916)
(zihai-012946)
(barcos_b12-0604)
(barcos_b49-250j)
(ebag_s072-028)
(hkcs_m5fa9)
(hkcs_u5fa9)
(n-gtwinppx_u5fa9)
异体字: (u3805)
[入管正字]
(u3805-jv) (=u3805)
(dkw-08443)
(jmj-000906)
(koseki-095540)
(hkcs_m3805)
(u590d)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u590d-01)
(u590d-01-var-001)
(u590d-02)
(u590d-02-var-001)
(u590d-02-var-002)
(u590d-02-var-003)
(u590d-02-var-004)
(u590d-05)
(u590d-g) (=u590d) (=nyukan-f145) (=gt-07214)
(u590d-g02)
(u590d-g06)
(u590d-itaiji-001)
(u590d-itaiji-002)
(u590d-itaiji-003)
(u590d-itaiji-004)
(u590d-j) (=u590d-ue0100) (=koseki-065300) (=jx2-253b) (=juki-590d) (=aj1-17470)
(u590d-t)
(u590d-t02)
(u590d-var-001)
(u590d-var-002) (=zihai-051141) (=jmj-009417)
(u590d-var-003)
(u590d-var-004)
(u2ff1-u20c1e-u5902)
(u2ff1-u2ffb-u4e4d-u4e04-u5902)
(u2ff1-u7550-u5902)
(u2ff1-u7550-u5902-02)
(u2ff1-u767d-u53cb)
(u2ff3-u4e3f-u4e14-u5902)
(u2ff3-u7518-u4e00-u5902)
(u4dd7) (=c8-7b79)
(zihai-013224)
(ebag_s030-055)
(ebag_s034-004)
(hkcs_m590d)
(hkcs_m590d-p01-s00)
(hkcs_m590d-p02-s00)
(hkcs_m590d-p02-s01)
(u8567)
[入管正字]
(u8567-jv) (=u8567)
(u8567-var-001)
(dkw-31999)
(koseki-362270)
(u2ff1-u8279-u590d)
(hkcs_m8567)
(u8986)
[異體字(漢語大字典)]
(u8986) (=u8986-ue0102) (=u8986-ue0100) (=u8986-k) (=koseki-395470) (=juki-8986) (=j90-4a24) (=dkw-34789d) (=aj1-03572)
(u8986-07-var-001)
(u8986-t)
(u8986-ue0103)
(dkw-34789)
(jmj-024207)
(koseki-395460)
(koseki-395480) (=ufab7) (=u8986-ufe00) (=u8986-ue0104) (=u8986-ue0101) (=juki-bb32) (=aj1-14008)
(u2ff1-u5196-u20b1d)
(u2ff1-u8980-u2ff0-u5f73-u2ff1-cdp-8b72-u5902)
(u2ff1-u8980-u590d)
(zihai-118449)
(hkcs_m8986)
(tomm_ufab7)
(uf966)
[UCS互換]
[入管正字]
𠋩 (u202e9)
[異體字(漢語大字典)]
(u202e9)
(dkw-00908)
(jmj-030703)
(koseki-010530)
(u2ff0-u4ebb-u590d) (=toki-01004880)
(u2ff0-u4ebb-u590d-var-001) (=g-idc089) (=zihai-008250)
(zihai-008326)
(hkcs_m202e9)
𠣸 (u208f8)
[異體字(漢語大字典)]
(u208f8)
(u208f8-var-001) (=jmj-031631)
(koseki-029630) (=dkw-02553)
(zihai-012936)
𠣾 (u208fe)
[異體字(漢語大字典)]
(u208fe)
(u208fe-var-001) (=jmj-031634)
(dkw-02559)
(koseki-029680)
(zihai-012945)
(hkcs_m208fe)
𠤇 (u20907)
[異體字(漢語大字典)]
(u20907)
(u20907-var-001) (=jmj-031639)
(koseki-029740) (=dkw-02565)
(zihai-013005)
(hkcs_m20907)
𡕨 (u21568)
[異體字(漢語大字典)]
(u21568)
(u21568-07-var-001)
(u21568-itaiji-001)
(u21568-var-001)
(u21568-var-002)
(u21568-var-003)
(koseki-065580) (=dkw-05724)
(zihai-013515)
(hkcs_m21568)
𡕴 (u21574)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21574)
(koseki-065690) (=dkw-05733)
𢕒 (u22552)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22552-jv) (=u22552) (=koseki-115650) (=u22552-ue0101)
(u22552-var-001) (=cdpo-9ea3)
(koseki-115410) (=dkw-10217) (=u22552-ue0100)
(hkcs_m22552)
𢕛 (u2255b)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2255b)
(dkw-10231)
(koseki-115530)
𢕶 (u22576)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22576) (=koseki-115770)
(dkw-10252)
(hkcs_m22576)
𰻇 (u30ec7)
[その他]
(u30ec7-jv) (=u5fa9-itaiji-001) (=u2ffa-u8fb6-u590d) (=irg2015-04295) (=u30ec7)
(u30ec7-uk) (=u2ffa-ufa66-u590d) (=utc-01574)

本字形内引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收录本字形的字表与文档一览

已省略,查看全部